Danish Logo


Rhododendron komiyamae R. kongboense Til K R. kiyosumense

Rhododendron komiyamae

 R. komiyamae. Foto: Takato Natsu

Treeflower, Japan
Fra Koishikawa Botanical Garden, Foto: Takato Natsu


R. komiyamae. ( Tsutsusi) Vildtvoksende i Shizuoka Prefecture. Japan.


Reference