GENETIC INHERITANCE

In preparation:
Only a danish version exist.


       GENETISKE REGLER OG DERES ANVENDELSE:
       ------------------------------------

            af Hans Eiberg

Der findes relativt få grundregler for nedarvning af egenskaber, 
og de gælder for både for dyr og planter. Når reglerne anvendes, 
til forudsigelse af den næste generation, følges kun een eller to 
velafgrænsede træk ad gangen. Omvendt kan reglerne også bruges til 
at afgøre, hvor komplekse de undersøgte egenskaber er udfra 
afkommets fordeling. 

De to Mendelske love er de vigtigste grundregler for arveligheds-
forskningen i dag. Brugen og afvigelserne fra lovene omtales 
herunder. 

Mendels 1. lov gælder nedarvning for monogene egenskaber d.v.s. 
for en egenskab på et locus (2 gener med samme beliggenhed, 'et på 
hver af de to "ens" kromosomer). Mendels 1. lov siger: Ved 
dannelsen af gameter (pollen og æg) adskilles generne (allelerne) 
på et locus, således at halvdelen af allelerne går til den ene 
gamet, og halvdelen går til den anden gamet. 
                                
Mendels 2. lov bruges til beskrivelse for nedarvning af to 
forskellige egenskaber (uafhængighedsloven). Mendels 2. lov siger: 
Ved gametdannelsen adskilles allelerne på et locus og kombineres 
frit med allelerne på de øvrige loci (eks. 4,5 og 6)

Lad os se på en hybrid, som har to egenskaber for blomsterfarven, 
nemlig rød (R) og hvid (H). Planten kan danne følgende gameter 
RH -> R + H i forholdet 1:1 (ifølge Mendels 1.lov). Dette kan 
f.eks. vises ved at se på afkommet efter en selv-bestøvning hos 
hybriden. Her kan et skema (fig. 1) anvendes for at tydeliggøre 
kombinationsmulighederne af gameterne. Pollen gameterne sættes 
vandret i diagrammet, og æg gameterne sættes lodret. 

fig. 1            R  H
            -------------
            R  RR  RH
         
            H  RH  HH


Her ses, at 1/4 af afkommet er RR , 1/2 er RH, og 1/4 er HHEKSEMPEL 1-3. (uden genbetegnelser)
-----------------------------------
Jeg vil her vise eksempler på nedarvning af egenskaber, hvor de 
Mendelske love gælder. 

Hvis man krydser to (rene) arter med hinanden (de må ikke være 
hybrider) og betragter en "velafgrænset" egenskab som f.eks 
blomsterfarven, så kan følgende kryds mellem rød og hvid 
blomsterfarve laves over 2 generationer. Tre eksempler (1-3) p† 
afkom efter et sådant kryds ses øverst på næste side.
                     
 


Forældrene = (P)  1. generation = (F1)  2. generation = (F2)
1) rød x hvid -> F1= rød   F1 x F1 -> rød + hvid    (3:1) 
2) rød x hvid -> F1= lyserød F1 x F1 -> rød + l rød + hvid (1:2:1)
3) rød x hvid -> F1= lyserød F1 x F1 -> rød--lyserød--hvid blanding

Ved forsøg 1 opnås en 3 til 1 udspaltning. Her dominerer rød over 
hvid. Når en 3:1 udspaltning opnås er eet gen ansvarlig for den røde 
farve (monogen = eet locus). 1/4 af planterne ligner en af 
forældrene. 

Ved forsøg 2 opnås en 1 til 2 til 1 udspaltning (d.v.s. 1/4 af 
planterne ligner en af forældrene), som man skulle forvente, hvis man 
betragter en egenskab, som nedarves monogent (eet locus). Her er rød 
og hvid lige styrke (codominant), eller mængden af rødt farvestof er 
halveret i de lyserøde planter. 

I eksempel 3 opnås ikke en 1/4, som ligner en af forældrene, hvilket 
betyder, at der er mulighed for en polygen nedarvning (mindst to loci 
bestemmer her den røde blomsterfarves styrke). 

EKSEMPEL 1-3. (med genbetegnelser)
----------------------------------
Ved en uddybning af eksemplerne (1-3), kan man se at Mendels 1. lov 
gælder. Genbetegnelserne R (rød) og H,h (hvid) indføres, hvor store 
bogstaver står for en dominant egenskab (slår igennem), og små 
bogstaver for gener der er recessive (vigende). Skemaet, som ved 
fig.1, kan anvendes når afkomstindividernes typer laves. 

 Forældregeneration (P)  1. generation (F1)  2. generation (F2)
1) RR (rød) x hh (hvid) ->Rh (rød); Rh x Rh ->(RR + 2 Rh) + hh (3:1) 
                              
2) RR (rød) x HH (hvid) ->RH (lyserød); RH x RH ->RR + 2 RH + HH (1:2:1)
   
3) For at kunne forklare det afvigende udspaltningsforhold i eks. 3, 
er en simpel forklaring den, at der kan være f.eks. 2 loci, der hver 
især giver et bidrag til den røde blomsterfarve. Lad os sige R1 og h1 
på locus 1 og R2 og h2 på locus 2. 

R1 og R2 (røde pigmenter) bidrager med hver een enhed pr. gen, medens 
h1 og h2 (ingen pigmenter eller hvide pigmenter) bidrager med hver 
nul enheder. 

Eksempel 3 ser nu ud på følgende måde:
 (P)  R1R1 R2R2 (rød,4 enheder) x h1h1 h2h2 (hvid, 0 enheder) -> 

 (F1) R1h1 R2h2 (lyserød,2 enheder);   F1 x F1 -> F2 
  
F1 planterne kan danne 4 forskellige gamettyper (R1R2, R1h2, h1R2 og 
h1h2) i følge Mendels 2. lov. Gamettyperne kan indsættes i et skema, 
hvorved F2 typerne fremkommer. Tallene i parentes udtrykker farve 
enheder. 

       R1R2 (2)   R1h2 (1)   h1R2 (1)    h1h2 (0)

  R1R2 (2)  R1R1R2R2 (4) R1R1R2h2 (3) R1h1R2R2 (3)  R1h1R2h2 (2)
       
  R1h2 (1)  R1R1R2h2 (3) R1R1h2h2 (2) R1h1R2h2 (2)  R1h1h2h2 (1)    

  h1R2 (1)  R1h1R2R2 (3) R1h1R2h2 (2) h1h1R2R2 (2)  h1h1R2h2 (1)
 
  h1h2 (0)  R1h1R2h2 (2) R1h1h2h2 (1) h1h1R2h2 (1)  h1h1h2h2 (0) (F2)  Ved analyse af skemaet opnås 5 forskellige farvevariationer 
   i følgende forhold:

 1 (4 enheder)  mørkerød : R1R1 R2R2
 4 (3 enheder)  rød    : R1h1 R2R2 eller R1R1 R2h2
 6 (2 enheder)  lyserød  : R1h1 R2h2 , R1R1 h2h2 eller h1h1 R2R2
                
 4 (1 enhed)   svag rød : R1h1 h2h2 eller h1h1 R2h2
 1 (0 enheder)  hvid   : h1h1 h2h2

eller: udspaltningen 1:4:6:4:1, hvor 1/16 af planterne ligner den ene
af forældrene. 


Hvis en egenskab bestemmes fra eet sted (locus), siges egenskaben 
at være monogen, og det er tilfældet i eks. 1 og 2. Da udspaltningen 
er 3:1 i eks. 1, er der tale om en ren dominant/recessiv nedarvning 
(rød dominerer over hvid). Hvis udspaltningen er 1:2:1 (kryds 2),
har vi en codominant nedarvning (her er rød og hvid lige dominerende). 


Ved 'polygen' nedarvning (eks. 3) er der flere loci, der hver især 
giver et bidrag til egenskaben. 

Ved at betragte udspaltningsforholdene, er det muligt at se, hvor 
mange loci der er involveret i dannelsen af f.eks den røde farve, 
som den ene af forældrene i den rene art har. Ved optælling kan den 
brøkdel af planter beregnes, der har samme blomsterfarve i 2. 
generation (F2), som en af forældrene i (P). 

Følgende relationer gælder : 
----------------------------
1/4 -> (1 locus) som bestemmer en egenskab. eksempel 1 og 2; 
1/16 -> (2 loci)     "      "   eksempel 3;
1/64 -> (3 loci)     "      "
1/256 -> (4 loci)     "      " 
osv, 


Hvis man finder helt andre udspaltningsforhold end overstående 
eksempler 1-3, kan følgende være tilfældet: (De Mendels love gælder 
tilsyneladende ikke).
 1) for lidt materiale er undersøgt, så tilfældigheder har spillet ind. 
 2) nogle af genkombinationerne er ikke så levedygtige som andre
  og er døde før optællingen.

 3) generne for de røde blomsterfarver er koblede, d.v.s. nedarves ofte 
  sammen. 
4) forældregenerationen (P) har været hybrider. F1 planterne vil 
  da være forskellige m.h.t. de betragtede egenskaber.
           
BEREGNING AF DET ANTAL FRØPLANTER DET ER NØDVENDIGT AT SÅ:
---------------------------------------------------------
Rent teoretisk kan man finde ud af, hvor stort et materiale, man 
skal så for at lave en F2 hybrid med specielle ønskede egenskaber. 
Det kræver imidlertid, at man ved hvor mange gener, der bestemmer 
hver egenskab, og om de er dominante eller recessive. 
Vi ser på det simple eksempel 4 og det mere komplicerede eksempel 5.
                   

eks. 4) to egenskaber , eet locus pr. egenskab.

Hvis man har en rhododendron med rød blomst (og hvis 1 par 
dominante gener for rød kræves?) og gerne vil have indument 
overført fra en anden plante med hvid blomst (1 par recessive gener
kræves for indument?), kan følgende krydsningsprogram opstilles: 

        R Ø D  G L A T   H V I D   I N D U M E N T
P:       R1R1  I1I1   x  H1H1    i1i1 


            L Y S E R Ø D  G L A T
F1:              R1H1  I1i1 

             R Ø D  I N D U M E N T
F2: planten ønskes    R1R1   i1i1 

F1 planterne kan danne gameterne R1 og H1 m.h.t. farven, og 
fordelingen til F2 for farverne er som i eks. 2 og fig. 1 lig 1/4 
for at få typen R1R1. Tilsvarende gælder for indument, idet F1 
planterne kan danne gameterne I1 og i1, og sandsynligheden er 1/4
for at få typen i1i1.

Sandsynligheden er (1/4 for hvert af de to led d.v.s.) 1/4 x 1/4 
eller totalt 1 plante ud af 16 planter med begge de ønskede træk.


eks. 5) to egenskaber, tre loci pr. egenskab.

Tilsvarende eksempel 4, men 3 par dominante og 3 par recessive 
gener kræves for henholdsvis mørk rød blomsterfarve og indumment.

   R Ø D     G L A T       H V I D   I N D U M E N T
P: R1R1 R2R2 R3R3 I1I1 I2I2 I3I3 x h1h1 h2h2 h3h3 i1i1 i2i2 i3i3

           L Y S E R Ø D  G L A T
F1:         R1h1 R2h2 R3h3 I1i1 I2i2 I3i3

              R Ø D   I N D U M E N T
F2: plante ønskes   R1R1 R2R2 R3R3 i1i1 i2i2 i3i3

Sandsynligheden er (1/4 for hvert af de seks led d.v.s.) 1/4 i 6te 
eller 1 plante ud af 4096 planter med begge de ønskede egenskaber. 

Imidlertid er det i praksis muligt i et tidligt stadium at pille de 
frøplanter fra der får indument, idet de oftest har kølleformede 
bladform (1 ud af 64 = 1/4 i tredie). Ud fra de selekterede 
frøplanter, som alle får indument, vil nu 1 ud af 64 få den ønskede 
blomsterfarve. 


TILBAGEKRYDSNING:
----------------
Det er almindelig praksis at foretage tilbagekrydsninger med F1 
hybriden til en af de oprindelige forældre (P). Man får derved et 
afkom, der ligner den af forældrene mest, som man har krydset 
tilbage med. Samtidig kan man evt. få indført nogle dominante 
gener fra den anden part. Det antages i eksempel 6. at frost-
resistens skyldes to dominante gener på 2 loci. 

eks. 6)
     HVID  FROSTRESISTENT   RØD FROSTFØLSOM

P:    h1h1  F1F1 F2F2  x   R1R1 f1f1 f2f2   

F1:         R1h1 F1f1 F2f2 (rød? middel frostresistent)

TILBAGEKRYDS: Hvid frostresistent  rød? middel frostresistent
         h1h1 F1F1 F2F2  x   R1h1 F1f1 F2f2 

 Gameterne:  h1 F1 F2 kan kombineres med 8 forskellige 
 gamettyper fra hybriden.
                    R1 F1 F2 eller R1 F1 f2
                    h1 F1 F2 eller R1 f1 F2 
                    R1 f1 f2 eller h1 F1 f2
                    h1 f1 F2 eller h1 f1 f2

RESULTAT: 1/2 af planterne er R1h1 (rød eller lyserød)
      1/4 af planterne er F1F1 F2F2 d.v.s. frostresistente  
   eller 1/8 af planterne er både røde/lyserøde og frostresistente  

Ved denne metode kan man ikke få recessive gener fra hver af 
forældrene fordoblet til et afkomstindivid f.eks. en (h1h1 f1f1 ..,
eller h1h1 .. f2f2), som man kan få ved selvbestøvning af F1 planter.
     


KOBLEDE GENER:
--------------
Til slut vil jeg nævne afvigelser fra Mendels 2. lov. Som 
vist i eksempel 6, danner F1 planten R1h1 F1f1 F2f2 otte 
forskellige typer gameter. Hyppigheden af gamettyperne er i følge 
Mendels 2. lov lige store (her 1/8 for hver type). 

Hvis f.eks. R1 og f1 (d.v.s. også h1 og F1) sidder tæt sammen på 
samme kromosom (fig. 2), så vil R1 og f1 følges ad og tilsvarende h1 
of F1. Der vil da kun blive dannet gameterne h1-F1 F2 og R1-f1 
f2 (fra P generationerne) og videre. Derfor vil F1 planten kun 
kunne danne gameterne h1-F1 F2, h1-F1 f2, R1-f1 F2 og R1-f1 f2, 
hvorved det ikke er muligt at få et afkom med den ønskede genotype 
( R1h1 F1F1 F2F2) i slutgenerationen. 

 
fig. 2

          R1  f1   F2       R1 f1   f2 
                    eller 
          h1  F1   f2       h1 F1   F2


ORDFORKLARING:
-------------

ren linie   plante(r) der har homologe (ens) gener på flere loci.
        Ved selvbestøvning er spredningen i et afkom med hensyn 
        til en betragtet egenskab ringe.       
hybrid     plante der er opstået ved krydsning af to rene linier
        d.v.s. har allele (forskellige) gener på flere loci.

heterozygot  plante der har forskellige gener på et locus.

homolog    ensartet (kan bruges om gener eller kromosomer).   

P       forældre generationen (parental). Fra rene linier.

F1       første afkoms generation. Ud fra en krydsning mellem 
        to rene linier. 
F2       andet afkoms generation ud fra krydsningen F1 x F1.

dominant    slår igennem i enkelt dosis. Mindst een af forældrene vil
        også have genet. Dominante egenskaber skrives med stort.
recessiv    vigende (undertrykt) egenskab. Vigende egenskaber skal 
        være tilstede i dobbelt dosis for at slå igennem. 
        Recessive gener skrives med småt.
codominant   betegner dominante gener der er lige stærke. Deres 
        produkter ses hver især i fænotypen.
intermediær  to dominante gener der er lige stærke. Deres fælles 
        blanding ses som en mellemting. 
gamet     pollen- eller ægcelle.

fænotype    egenskabens type f.eks. rød blomsterfarve.

genotype    beskriver generne på eet locus eller flere loci. 
        F.eks R1R1 eller R1R1 h2h2.

locus     stedet på kromosomerne, der styrer een bestemt 
        egenskab. Et locus omfatter i alt eet gen fra faderen 
        (pollen) + eet gen fra moderen (æg). 
loci      flertalsformen af locus.

gen      et sted på et kromosom, der er giver et bidrag til en
        bestemt egenskab. 
alleller    hvis de to gener på et locus er forskellige, er de 
        allelle. Hvis de er ens, er de homologe.

monogen    hvis en egenskab styres fra eet locus.

polygen    hvis en egenskab styres fra mere end eet locus.

koblede gener gener der sidder på samme kromosompar, enten cis 
        eller trans. 
cis position  to gener der sidder på samme kromosom. 

trans position to gener der sidder på hver sit kromosom, 
        men på samme kromosompar.


Back to front page