ARVELIGE TRÆK HOS DE STORBLADEDE RHODODENDRON

HYMENANTHES, SEKTION PONTICA. (arter som catawbiense, yakushimanum mm.)

ikke færdigt!

af Hans Eiberg version : august 9, 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst side±1 Figurer side Formål 1 Symboler anvendt i tabel 3 Frøet 4 + Frøet figur 1 27 Kimplanten 4 + frøplanten figur 2 28 Rod 4 dendroid hår figur 3 Kimblade 4 ramiform hår Stængel 4 juvenile hårtyper Første blade 4 kirtelhår mm Roden 5 bladplacering Stammen 5-6 bladstillinger Stænglen 6 frøkapsel figur 6 Hår 6 bladformer Hårfordeling 6 blomsten Hårtyper 6 blomsterknop Kirtelhår 6 + knopskæl Juvenilt hår 7 + nyskud Vesicular hår 7 + Setose hår 7 + Papilar hår 7 + Stjerne hår 7 + Dendroid hår 8 + Ramiform hår 8 + Kop hår 8 + Kirtel hår igen 9 + Kirtler 9 Indument 9 Undersiden 9 Oversiden (tomentum) 10 Bladpladen 11 + Oversiden 11 Randen 12 Undersiden 13 Stilk ? 13 + Bladfarve 14 Høst 14 Frostfarver 14 Vækstregulering 14 Giftstoffer 15 skadedyr 15 svamp 16 Frostresistens 17 Varme resistens 17 Vind resistens 17 Blomstring 18 Vækstknop 18 + nedre knopskæl 19 + mellemste " 19 Øvre " 19 Blomsterknop 19 Blomsterstilk 20 + Klasestilk/blomsterskaft 20 + Blomsterduft 20 Blomsterform 21 + Kronen 21 + Bægeret 22 + Støvdrager 22 + Frugtknude 23 + Griffel 23 + Støvfang 23 + Befrugtning 23 Kapsel 23 + Blomsterfarve 24 enzymer 24 Mitokondriel arv 25 Enzympolymorfier 26 Koblinger og associationer 26 +=figur findes FORMÅL Dette arbejde er et forsøg på at kortlægge nogle af de vigtigste synlige genetiske "enkelttræk" hos planter fra subgenus: Hymenanthes, sektion Pontica. Denne subgenus er den del af den elepidote (ikke skællede) gruppe, som vi normalt kalder "de store stedsegrønne rododendron" i daglig tale. Andre arter som f.eks albiflorum, ovatum, semibarbatum og løvfældende azalaer, som også er elepidote, hører til andre klasser (se Rhodo-nyt 1989/1 s 10). Tilsvarende lister kan laves for hver af de lepidote subgenea, med hensyn til de grupper, som kan krydsbestøves indbyrdes: RODODENDRON, vireya (pseudoazalea, rhodorastrum, pseudorhodorastrum) og for de øvrige elepidote sub-genea: pentanthera, tsutsutsi, og azaleastrum og arvegangene af de enkelte træk vil oftest passe mellem de forskellige subgenea. Inddeling af den totale rododendron "genus" er under revision så de ovennævnte grupper kan/vil ændres. Listen er på ingen måde komplet, men er et første forsøg, ud fra min umiddelbare opfattelse af træk, der må være arvelige, suppleret med studier i marken og ud fra læsning i ARS 1971-90 og Rododendron und immergrüne Laubgehölze Jahrbuch 1975 side 73-99 vedrørende blomsterfarver. Desuden har jeg anvendt plantebeskrivelser i The Rododendron Handbook 1980 og in: The larger/smaller species of Rododendron af P. Cox, Rododendron species vol. I af Davidian, Hedegaard's morfologiske studier af frøplanter og Cowan: The Rhododendron leaf. Værdifulde oplysninger har jeg fået af GF Petersen, T Jørgensen, M. Hemmingsen, JC Birch, SH Hansen og RW Perriard. Listen kan være til brug for undertegnede og medlemmerne, som er interesseret i genetik og krydsningsforsøg. Desuden kan listen, inspirere til krydsningsforsøg. Da jeg ikke har kunnet finde videnskabelige forskningsresultater mht disse enkelttræk, er listen mine egne forslag og noter, som kan danne baggrund for nærmere undersøgelser. Det vil være en stor fordel at medlemmer, som har notater/viden mht til arvegangen af nogle af de nævnte egenskaber, oplyser om dette til undertegnede, således at et ny ajourført liste kan laves. Nogle af egenskaberne kan være bestemt af et locus (monogen nedarvning), medens andre fra flere loci (polygen nedarvning) dvs. en gradvis variation af et træk fra lidt (intet) til meget. Dette giver planter mulighed for at ramme de miljøkrav, som giver den bedste overlev. Langt størstedelen af de herunder nævnte egenskaber må formodes at være multifaktorielt betinget (bestemt af et eller flere loci samt miljøet. I den nedenfor angivne liste er der forsøgt at givet eksempler på arter/planter, som har et arveligt træk i udpræget grad. Selvom en art er nævnt, er det ikke sikkert at alle planter indenfor arten har det pågældende træk. Ved at fokusere på denne kortlægning, som udgangspunkt, kan en analyse af de enkelte egenskaber og deres nedarvning alene og sammen med andre træk påbegyndes. SVÆRT nedenfor: Mange arter har en stor geografisk udbredelse og vokser op under meget forskellige betingelser, hvilket bevirker, at indenfor samme art findes måske typer som for hver egenskab beskrevet nedenfor, kan udvise en variation fra det minimale til det ekstreme. Der er mindst to typer gener, som styrer en egenskab (regulerings- og strukturgener). Som et eksempel på strukturgener er gener(anlæg) til at opbygge et kirtelhår eller et grenet hår (her indgår måske 20 forskellige gener), men blot et reguleringsgen der styrer om bladkanten enten får kirtelhår eller grenede hår langs bladranden. Reguleringsgenet virker her som en kontakt, der slår flere gener fra eller til. Et andet eksempel er regulering af indumentets udbredelse, f.eks. har pseudochrysantum kun indument på midterribben, medens yak. har det overalt. En krydsning mellem disse arter giver afkom med udbredt indument. Her er reguleringsgenerne for udbredt indument dominant. Et kryds mellem yak. og wardii giver planter uden indument og selv ved tilbagekrydsning af hybriden med en yak. opnås meget få planter med indumenttegn. Hybriden har alle gener (eet stk af hvert) der skal til for at opbygge et indument, men kun eet stk af hvert reguleringsgen og det er ikke tilstrækkeligt til at give indument. Blot eet reguleringsgen der styrer i den modsatte retning forhindre indumentdannelsen. Reguleringsgenerne styrer tidspunktet for indumentets frembrud på planterne. Yakusimanum kan få indument på det 7. blad (3 mdr gammel plante), medens bureavii, fulvum, clementinae mm. først danner indument når planterne er flere år gamle. Tsariense har mange lange hår på frøplantere medens yak. ikke har et eneste. Hybriden mellem yak og tsariense har få lange hår. Her er der sket en nedregulering af antallet af lange hår på hybriden, men ikke på længden. Også indenfor samme art reguleres trækkene forskelligt. F.eks længden af kirtelhårets stilk. På kapslerne af arten diaprepes, vernicosum, serotinum, souliei, ponticum mm er stilken kort eller væk, men på bladranden er den lang. Det omvendte er tilfældet på barbatum og metternichii. Det kan være svært at bestemme antallet af gener der styrer bestemte egenskaber, en metode er optælling af udspaltningsforhold i en F2 generation (se samlemappen 5.2.7 side 3). Der er grund til at tro at de egenskaber som kendetegner arterne, som holder sig konstante fra generation til generation, er en fordel at besidde for planten. Disse egenskaber (ofte indumentets karakter og blomstens opbygning)er bestemt af mange gen-par (loci) spredt over flere kromosomer. En primær hybrid (F1) vil kun indeholde et gen fra hver af forældrene for hver egenskab og vil ikke kunne overleve betingelser der kræver en høj koncentration (kvantitet) af et genprodukt, men kan overleve, hvis kun genproduktets tilstedeværelse (kvaliteten) er afgørende. Afkommet fra to F1 planter (F2), hvis F1 ikke er steril, vil være meget forskelligartet og ofte har planterne mistet et eller flere af de strukturgener der kendetegner de bestemte artsegenskaber. Langt størstedelen af F2 planter vil bukke under hvis miljøet stresses, men de få der evt overlever kan danne basis for nye arter på langt sigt. Et andet kendetegn for en plante der tilhører en art er at de danner rigeligt funktionsdygtigt pollen og æg (og danner rigeligt frø, evt ved selvbestøvning). Årsag til sterilitet skyldes ikke at planten er en hybrid, men den kan indeholde nogle uheldige genmutationer. Selekterede planter indenfor en art (de har specielle favorable egenskaber) er ofte mutationer, som danner dårligt pollen og har meget svært ved danne frø ved selvbestøvning. De kan dog ofte modtage fremmed pollen og give spiringsdygtige frø hvis frøanlæget er i orden. Selekterede planter der er udvalgt som een udad flere hundrede, kan i nogle få tilfælde være sterile på grund af selektionsmetoden (en plante der specielt afviger fra de øvrige). De kan indeholder kromosommutationer og kan sammenlignes med kromosomsygdommen mongolisme hos mennesket. Hybrider kan danne godt pollen, især hvis forældrene er beslægtede (f.eks. tilhører samme sub.serie, serie). Hvis forældrene tilhører forskellige serier er sandsynligheden for at F1 danner godt pollen være reduceret, men ikke udelukket, f.eks. kan 'Flava' (yak. x wardii) udmærket selvbestøves. Hybrider har gener fra hver af forældrene som koder for opbygning af de hanlige og hunlige dele af blomsten. Da forældrene kan have forskellige mekanismer til f.eks. udløsning af pollen kan der komme konflikter når to gener giver forskellige ordre ved dannelsen af dette. Mange hybrider danner klumpet og defekt pollen (eller helt manglende støvdragere i nogle blomster). Andre har en forsnævring ved pollenudgangen, som forhindre pollen at komme ud. En forstoppelse på grund af regn kan stoppe udgangen totalt. Selv om der ikke dannes brugbart pollen kan mange hybrider godt producerer frø i nedsat grad, idet en nedsat pollen vitalitet er mere alvorlig for fertiliteten end en tilsvarende nedsat ægfertilitet. Dette skyldes at der et stort naturligt tab af vitalt pollen fra tidspunktet ved bestøvning til selve befrugtning. d.v.s. det nødvendige overskud af vitalt pollen ikke eksisterer for at kunne befrugte et enkelt æg. Sammenlignet med arter sætter hybrider generelt mindre frø, er dårlige til at anvende eget pollen, hvilket er en af hovedårsagerne til at arter overlever og at hybrider uddør. SYMBOLER ANVENDT I TABELLEN: @ = egenskaben kan ses selv på frøplanter -1 = egenskaben ses først efter ca. 1 år ? = uvist * = egenskaben ses flere steder på planten # = antal loci der giver et bidrag til fænotypen (a) = flere gener der hver giver et bidrag til udseendet, virker additivt) (d) = dominant arv. Dominante gener udtrykkes i planten selv i enkelt dosis. Hvis (d) er kombineret med (i) nedarves egenskaben som en mellemting mellem dominant og intermediær arvegang. (m) = enten dom/rec. ( d er dom. overfor m, som er dom. overfor r ) (i) = egenskaben i hybriden bliver en mellemting mellem forældrene. (r) = recessiv arv. Recessive gener kommer først til udtryk i dobbelt dosis. Hvis der er et dominant gen tilstede udtrykkes de recessive gene ikke. ' = frostfølsom (%) = cytoplasmatisk arv. ca.70% af mitokondrierne og ?100% af grønkornene nedarves gennem moderen. (¤)=nedarves gennem moderen. Egenskaben dannes før befrugtningen (frøets anatomi) v. = alm kendt variant indenfor arten har egenskaben. TABEL: ----------------------------------------------------------------------------------- Egenskaber grad arve- eks. på arter med egenskaben gang ------------------------------------------------------------------------------------- FRØET ) frø uvingede: ¤ wasonii,wightii,lanatum,trallianum inopium,telopeum,crinigerum,caloxantum vingede ¤ alm., argyrophyllum ) frø store (4-6mm): ¤ auriculatum,discolor,argyrophyllum, decorum,brachycarp., " små (<=1mm): ¤ dichroantum,citrinifolium,neriiflorum malotum?,caucasicum? " flade ¤ argyrophyllum ) sorte frø ¤ sphaeroblastum,roxieanum,aberrans, elegantulum ) lyse frø ¤ cyanocarpum,neriiflorum,niveum,lanatum @ ) Spiringshastighed: (hybrider spirer generelt tidligere end forældrene) (temp. afgørende, ved 22 grader ca. 25% hurtigere) (tidligt spirende => kraftigt voksende planter/evt. hybrid?) 50% spiring ved m tidlig (8-9 dage) (d) calophytum,campanulatum 20 grader i lys rubiginosum,ponticum,cyanocarpum tidlig (10-11 dage) caucasicum,williams.,hodgsonii maximum,aganniphum middel (12-16 dage) insigne,bureavii Hiller,wardii fleste arter smirnowii,haematodes,catawbi., proteoides,lanatum,pachysanthum v, (17-20 dage) bureavii Cox,souliei,fictolacteum 19-22 ungernii,yak.,niveum v, wightii sen (21-25 dage) r yak.FCC,tsariense,arboreum pachysanthum v,traillianum m sent 1-3 mdr (ubalancerede gener ?) især krydsninger af yak. x (tsariense, degronia.,roxiean.,sherriffii) POLYPLOIDI polyploide hybrider August Lamken?, Gormer Vatere ----------------------------------------------------------------------------- KIMPLANTEN: KIMBLADE alene: @ ) Rød u.blad farve #3-4? (reticulatum (lepidot) også rød undsi.) @ 0 gendoser grøn smirnowii, catawbiense ,caucasicum pachytrichum, argyrophyllum,thayerianum irroratum-serie, anhweiense (sv.rød) grå serotinum,basilicum,giganteum,haemaleum brun sidereum @ ?6 gendoser tidligt mrød wardii, souliei, campylocarpum,maximum bureav.,proteoid.,wiltonii,±pseudochry. paradoxum,neriiflorum,chaetomallum, roxiean.,pachysanthum,repens v,fulgens, bathyphyllum,williamsianum,pachysanthum @ ?4 gendoser senere rød #? yak. ?sutchuenense, lanatum, mmm.. ?2 " catawbiense hybr, mm @ ) Korte kirtelhår på randen (d) tsariense @ ) udstående lange hår " ( ) williamsianum @) uden hår på randen 0-1hår/side (id) repens,caucasi.,lanatum,venator,purdomi sperabiloides,scyphocalyx,citrinifloru 2 "/" apodectum @ ) mange hår " " >20"/" (id) adenopodum,elegantulum Kimstængel (hypocotyl) =kimrod @ ) Rød farve (lys fremmer dannelsen af den røde farve!) 0 gendoser grøn catawb., smirnowii, yak. 4 gendoser rød souliei, wardii, ? gendoser campylocarpum,litiense,crinigerum thomsonii,pseudochrysan.,traillianum, longesqumatum,vernicosum,fulvum 2-4 gendoser senere rød #2 Kokardia, (Görlitz) pachysanthum, proteoides(mørkrød) @ ) Brun farve ved spiringen (ad) tsariense, taliense, pachytrichum (senere rød) lanatum(svagt),fulgens, hirtipes?, recurvoides,beesianum,cruentum,roxiean. recurvum,bureavii,elegantu.,adenogynum, dasycladum Grøn farve ved spiring Fleste arter, globigerum, strigillos., principis,purdomii,aganiphum,roxieanum, yak, iodes @ ) Rød rodspids ved spiring bureavii v, cuculatum, Kimstængel celleform: rektangulære 1x2-3 alm. kvadratiske: yak.,rufum,macrophyllum,pachytrichum 6kantede argyrophyllum runde metternichii v kyom.,campylocarpum ovale pseudochry.,scyphocalyx,metternichii v smal-aflang 1x>4 apodectum,haemaleum,orbicul.,bureavii, chrysantum,maximum,chamaethomsonii rhombiske discolor,griffithianum,crinigerum, fictolacteum,argyrophyl. v,hemsleyan., korte fortunei ----------------------------------------------------------------------------- RODEN (voksemedium mellem pH 4,5-5,8) @) Størrelse svag makinoi, Rothenburg lanatum, sherriffii " kraftig Cunningh. W., yak.v. ) Tørke resistens macrophyllum, catawbiense,decorum griffithianum følsom pseudochrysantum,repens ? ) Kalk-resistens decorum,fargesii,didymum,adenogynum (evt.podeunderlag) fortunei,insigne,traillianum,beaneaum (lerjord) chaetomallum?, williamsianum vernicosum,ponticum,Cunning.W. yak. ?, metternichii?,uvarifolium ) Meget sur jord (pH 3) lacteum bicarbonat følsom sutchuenense, "resistent" Cunningh.W., catawbienser klorid følsom bladsvidninger ved fleste arter - ) Frost-resistens følsom barbatum serien, mm (frostvæske?) resistent catawbiense mm,maximum cis-fedtsyrer og tanniner ? ) Kvælstofgødning optages for let (ad) neriiflora,taliensa, f.repens (følsom) pseudochrys.,griersonianum normal optagelse catawbiense, Cunningh. W. nitrat skadeligt for frøplanter ammonium->nitrat over pH 5.5 ammoniak anvendelig ) Stiklingeformering let (ad) Cunningh. W.,Garden Dir.Riger,Nippon (november) williamsianum,yak.,caucasicum, haematodes mange hybrider,argyrophyl. ponticum,griersonianum hybr.(Vulcan) svær sphaeroblastum, wardii L&S, (lavt indhold af rodcofactorer i stilken) campanulatum, vellereum v, rufum =auxiner? caucasicum, roxieanum v, souliei tsariense v, lanatum v, barbatum macrophyllum, Ken Janeck, smirnowii Dr.HC.Dresselhuys,Britannia,Crest (med hæl) nov-dec. koldt williamsianum, repens Miljø: roddannelse og svampeangreb fremmes ved 25 grader: kompromis 21 grader + svampemiddel ) svær at pode suchotii(GFP), clementinae? ) Podeunderlag Cunningh. W, Rose Regar, Nippon Riger, Bureavii x strigillosum ------------------------------------------------------------------------------ STAMMEN (spec. planter fra Sikkim har disse karakteristica) - ) Ru bark (ad) arboreum',faberi, v.hookeri, rex afflagende (r) thomsonii, griffithi.,hodgsonii, arizelum barbatum, sinogrande, erosum, glischroides - ) Barkfarve grå-brun fleste arter hvidgul campanulatum(N.Sikkim) l. rød hodgsonii grøn vernicosum blegviolet thomsonii, succothii, fulgens, hodgsonii rødbrun fulgens, barbatum',falconeri' ------------------------------------------------------------------------------ STÆNGLEN (se evt under vækst,hår) @ ) Farve grøn fleste arter irgrøn clementinae,sphaeroblastum,flavorufum russotinctum,trallianum,doshongense? gul især arter med gule blomster @ rødbrun Redwood, Viscy, Diadem ponticum Roseum, maximum - lilla (r) Blueshine Girl,wardii v, souliei v ) med røde korte streger caloxantum,hyperytrum? ) med sorte korte streger adenogynum (R Perriard) ------------------------------------------------------------------------------- HÅR HÅR-FORDELING: Er i høj grad reguleret af mange ens ikke koblede gener (polygener) således at mange gener giver tæt indument medens få giver lidt/intet (additivt). Gælder både for kirtelhår og andre former for indument. (STÆNGEL=5 > STILK=4 > MIDTNERVE=3 > BLADRAND=2, KNOPSKÆL=1,INGEN =0) (OVERS. BLADPLADE = 6 , 7(kraftig) Undersiden af bladet er der evt yderligere reguleringsgener der også virker additivt. ) få hår (1-5) (di) caucasicum,repens?,glaphyrum macrophyllum,brachycarpum?,aureum eclecteum,fauriei, @* ) Kirtelhår med +1->+6 (r) (7)recurvoides, strigillosum campylocar.,rufum ARS586,bainbridgea. callimorphum (5)esetulosum,vestitum (r) (5) williamsianum, ±citriniflorum ,Tidbit (d) (6)litiense,souliei,wardii,caloxanthum roxieanum,maximum,(orbicu.)adenophoru ) ", omvendt fordeling +6 -2 pseudochrysantum Tæt kirtelhåret på undersiden viscidifolium @ ) lange tiltrykte hår på oversiden falconeri, campanulatum, (tæt) wallichii, heftii, faberi @ ) grenede hår m spredt,få (randen) caucasicum,proteoides,aureum, eclecteum @ ) Kirtelhår tæthed (randen) ?2 gendoser spredt didymum ?4 gendoser tæt wardii,tsariense,haematodes m.tæt ´ ?catawb.,yak. v,souliei,neriiflorum, sutchuenense,hyperythrum,elegantulum, irroratum PAPILAR HÅR Alm type hår som findes især på stængler. Består af en enkelt celle der er udposet til et hår. KIRTELHÅR: @* ) Kirtelhårstilk kort macrophyllum, catawbiense,metternichi v (uden sessile) arboreum,bureavii,niverum, ponticum,taliensa. brachycarp.,longesquma.,viscidifolium yak (Tue),fortunei,tsariense,maximum, lang adenosum, wardii, puralbum,barbatum serien, crinigerum',haemaleum,selense v, crinigerum,sutchunense,auriculatum, gymnocarpum,decorum discolor,decorum,hemsleyanum, rød strigillosum v, wardii v., aganniphum,apodectum sort(på midtribben) nigroglandulosum @* ) Grenede kirtel-hår (d) longesqumatum, KIRTLEN: JUVENILT GRENET HÅR: @* ) Simpelt ungt grenet hår (flercellet, overside bladplade,åbent eller samlet) ?Hvis håret opgrener sig tidligt, er det et tegn på indument for yakush.. @A) sammenklappede. (d) wardii, catawbienser,fortunei smirnowii, haematodes @B åbne sig (r) yak. elegantulum, anhweiense ses på første blad bureavii,yak.,tsariense,mm ses først på evt 2-5 blad. wiltonii,haematodes pachysanthum,mm @ ) stilk længde (grenet hår) kort rufum,proteoides,tsariense,traillia. lang ?maximum, wiltonii, williamsianum. @ ) Grenet hår lige fortunei,griersonianum " " i 90 grader vinkel yak, (almindeligst) VESICULAR HÅR * ) Blære hår (stilk+ m stor kirtel) vesiculiferum SETOSE HÅR (over 1mm = børster) * ) Stive lange børster+kirt (>3-5mm) (r)#1? martinianum,williamsianum på stængler + stilke monosematum, microgynum haematodes HP-Cox lot:32, beanianum,chaetomallum ) lange lige børster + kirtler >5mm (r) recurvoides,strigillosum, glisrum serien? ) lange børster+kirtler kun på stilke crinigerum,mm habotrichum ) " " " -kirtler >5mm longesqumatum,?purdomii?, strigillosum(stilk)? + på start af hovednerven strigillosum ++ udbredt på hele hovednerven ?purdomii=pachytricum x strigillosum ) oprette hår på blad oversiden r# recurvoides,campylocarpum, gymnocarpum ±kirtler rufum v,strigillosum,barbatum serien. griersonianum,Winsome,Tidbit?, didymum ? ) Krøllede børster -kirtler pachytrichum ) Krøllede i spidsen alene strigil.v, pachytrich.v, ) korte (1-3mm) + kirtler auriculatum,caloxantum? ) korte " - kirtler maculiferum? ) korte tætsiddende børster (a i) longesquamatum, griersonianum v. (floccose) -kirtler (d?) griersonianum +hybriderne (Winsome,Elizabeth) ) grenede børster longesquamatum felted ramiform hår iodes,russotinctum SETULOSE HÅR(< 1mm) flercellede "lige" hår.? STJERNE HÅR (radiate, pyriform, long-rayed og rosulate) (m. lille el. ingen tilk) Alm. hårtype der giver et et tyndt (indre) lag indument på enten over eller underside. Mange arter har desuden et ydre lag indument (ramiform/dendroid d.v.s. med en stilk). Består af en kort fodcelle(r), hvorfra flere aflange celler (stjerneceller,arme) udspringer. Armene kan være flade og brede (ribbon) eller smalle og snoede. Stjernecellerne=arme flade korte(radiate) phaerochrysum, lacteum, (indum. melet) og vandret udbredte taliense serie, brunt,tyndt lag (radiate) maximum, caucasicum,brachycarp. (tyndt fast lag) flade lange (d) grande serie:giganteum,sinogrande, (rosulate) og vandret udbredte arboreum serie: sanguineum serie: (ribbon-like=flade) (sammenklæbet) argyrophyllum, insigne, (tyndt uldent lag) lodret udbredte iodes,pratii,triplonaevium,wasonii smalle lange detonsum,lacteum-serien (long rayed) flade og spiraliserede = smalle (r) (tyndt melet) korte pyriforme trallianum, aberrans (tykt skørt) lodret udbredte sheriffii flade korte wasonii,gymnocarpum,brachycarpym, didymum,macabeaum,neriflorum,wightii flad arme er dominant eller (intermediær). insigne x (yak,proteoides.. brede arme er ?? lange arme er ?? krøllede arme er recessiv (modsætning til flade arme) radiate: caucasicum,brachycarpum,maximum STILK KORT brachycarpum, citriniflorum, dichroantum, agyrophyllum Mellem lang stilk Metternichii DENDROID HÅR (mop hår) Det dendroide hår består af en meget kraftig stilk, der er sammensat af adskillelige celler. Forenden af stilken udspringer talrige nye celler, som vokser ud i forskellig retning. Indumentet er stærkt og tykt, men kan være åbent, massivt eller splittet. Kraftig sammensat stilk (i) fulvoides,aeruginosum,campanulatum metternichii,griersonianum (især arboreum og fulgens-serien) ?grande --------skal ordnes------------ ) tyk uld (lang stilk) campanulatum,chaetomallum,neriiflorum proteoides,roxieanum,sperabile, recurvoides (kort stilk) citriniflorum,didymum,gymnocarp., russotinctum,bureavii,tsariense ? clementinae,niveum,adenogynum elegantulum,faberi,fulvum taliense,sphaeroblastum ------------ --------------- RAMIFORM HÅR Fra stilken og enden udgår talrige cellehår. Oftest er stilken tyndere end det dendroide hår.(ramiform x dendroid -> ramiform) (ramiform x uden stilk -> ramiform) Meget tyk stilk (i) bureavii (ramiform=grenede hår) (di) uvarifolium,lanatum,yak,smirnowii (især taliense-serien) ----------------nedenfor---skal ordnes--------- ) m tyk uld (lange grene) tæt smirnowii,makinoi,uvarifolium fulvum,lanatum,tsariense,yak. bureavii,pronum,roxieanum,ungernii (lange grene med joint) bureavii,cruentum,pronum,clementinae (grene korte) åbent hookeri,grande,wightii,protistum campanulatum (elegantulum,bureavii),alutaceum russotinctum, wiltonii,rufum (grene flade = ribbon) (d) sphaeroblastum (grene krøllede) proteoides,degronianum,sperabile, citriniflorum (grene grenede) wallichii (grene bladede) pachytricum, KOP HÅR /cup shaped Kun Falconerii serien smal kop/rør galactinum ??????? bred kop (d) rex, fictolacteum ?????? yak x rex ---------------- stængel børster + tykt indument u blade beanianum,chaetomallum,haematodes Cox stængel kirtelhår + tykt indument u blade crinigerum, bainbridgeanum stængler kr.hårede + indument u blade piercei ?enten stængel børster eller indument u blade recurvoides x bureavii ----------- ? Hår (lange tynde) (med) selense v.,v. setiferum (falder let af) sanguineum ? ) Hår underside strigillosum,?jucundum vernicosum ) Hår indument albertsenianum (neriiflorum) --------------------------J.M. Cowan--extra typer----------------------------- "capitellate" kort stilk + mange hår få i fulvum + campanulatum serien "ramiform" sidegrenet taliense og ponticum serierne "stellate" stilk storcellet, speciel. parishiisubserie.,elliotti,agapetum (hår kommer fra et punkt) coeloneurum,dendulatum,floribundum "fasciculate" m bred + kort stilk fulgens,hookeri, miniatum "folioliferous" bladagtig hår pachytrichum, inopinum "flagellate" m lang stilk + ramiform longesqumatum - "filiform + acicular+loriform+scale" kun azaler - "Strigose" hår: kun azaler mangler: ungt "grenet" hår: (r) fleste arter (recesivt til kirtelhår) ------------------------------------------------------------------- KIRTLER: - ) Kirtler røde d#2 haemaleum (2),souliei,wardii, habrotrichum,callimorphum, strigillosum, aganniphum,caloxanthum, catawbiense v album, citriniflorum,litiense,thomsonii " gule puralbum,metternichii v hondoen. wightii, adenogynum,chaetomallum " klare fleste arter " store (r) habrotrichum,recurvoides,strigillosum hirtipes, vesiculiferum " små --------------------------------------------------------------------------- INDUMENT på stængler og blade. Svage tegn på indument kan ses på nogle arters frøplanter. F.eks hvis det unge grenede hår begynder at åbne sig i enden er der større chance for at planten får indument. Efter podning på underlag kan indumentstyrken nedsættes! Jeg har set at lav lysintensitet nedsætter indumentets fremkomst/fordeling/styrke/farve på flere arter. Omvendt fremmer kraftigt lys at nyt indument vokser ud?. INDUMENT PÅ UNDERSIDEN: - ) Indument (uld,filt) uden (d)#1 mange arter få steder pseudochrys.,strigillosum med (r,a)#3-5? især taliense serien wiltonii,adenogynum,proteoides overalt kraftig yak,bureavii,smirnowii,tsariense lanatum, mallotum,pachysanthum, - ) Indum.type tyndt filt argyrophyllum,caucasicum,brachycarpum (radiate) hypoglaucum,lacteum-serien, (rosulate) insigne,dichroanthum,phaeochrysum sanguineum-serien),insigne,doshongense dichroanthum, metternichii-hondoense m.tynd dumicola (kort+bred stilk, kop hår hookeri,falconeri-serie (fulgens-wiltonii)beanianum ------------??--------- klumpet przewalskii?,lacteum,balfourianum adenogynum, pullonini? - ) Indument-farve Arvegang intermediær (mellemting mellem farverne) nyt->3 mdr. klar -> lysbrun clementinae,pronum lysstabilt-> hvid -> hvid (r) smirnowii,yak.(Wisley)?,rex,didymum argyrophyllum,makinoi?,balfourianum v degronianum v.,insigne Kings Ride niveum,pseudochrysantum hvid -> sølv dichroanthum FG781,hunnewellianum sanguineum hvid -> grå makinoi 'Lanze'., (i) hvid -> laksefarvet insigne hvid -> beige yak.,metternichii v,degronianum, makinoi v, hvid -> m brunt griersonianum, wasonii v, agglutinatum hvid -> l rød-brun haematodes,rufum, pachysantum taliense, fulgens v, hvid -> m rød-brun bureavii, cruentum (i) hvid -> orangeokker aeruginosum hvid -> teglrød elegantulum, metter.v.micrantum, cruentum hvid -> m.rustrød campanulatum x arboreum (Rhodo.Haven) 'arboreum v. cinnamomeum lgrå -> grå(vand?) Rexima, yak. FCC, Rumlepot l.gul-> orangegul tsariense, lanatum,'mallotum,flinckii l gul-> sennepsgul adenogynum,adenophorum,poluninii l.gul-> orangerød wasonii v.,tsariense lanatum,yak(Hornbæk),wiltonii l.gul -> m brunrød wasonii v. l. grøn ->l.gult/gult vellereum v. l. grøn -> hv? balfourianum l. grøn -> m brunt wasonii v.,flavorufum, taliense,iodes l. grøn -> sølv phaeochrysum v, l. grøn -> oliven recurvoides, roxieanum l. grøn -> kakao russotinctum,glaucopeplum l. grøn -> rødbrunt 'sheriffii, prattii, traillianum globigerum, triplonaevium iodes, sphaeroblastum, wasonii l. grøn -> brunt lag Morgenrot, Anuscha (nogle yak.hybrider) phaeochrysum,adenopodum v.,caucasicum l.rød -> hvid/brun wasonii x citriniflorum, yak x strigil. bureavii x strigil., - ) Indument-pudder(spec. hår- rødgult) fulvum ) indument-pudder uvarifolium, trallianum, wasonii ) sparsomt-pudder przwalskii,lacteum ) skørt lag kun på helt nye blade dabashanense(før=przewalskii) ) sammenklæbet (agglutinate) agglutinatum, phaeochrysum, vallerum, ) dej-klistret (pastered) balfourianum ) svampet(spongy)+ silkehinde= pellicle balfourianum v, aganniphoides,aganniphum clementinae,glaucopeplum,vellerum,pronum ) små totter wallichii, faberi Omei (ung), hookeri' (tufts) detosum, prattii ) plettet udbredelse ø'er flavorufum ) halvdel indumenteret floccigerum, doshongense?, faberi v, ) indument-splitting (små flager,svampet) mimetes v simulans ) krakeleret (mottled) -pellicle mimetes ) afskaller i flager (detersile-patches) russotinctum,triplonaevium,tritifolium mimetes ) i. med kraftigere farvede klumper (r) adenogynum,bureavii?-Hobbie=pulloninii taliense, mimetes? ) indument debut 7 blad: yak.,Schlaraffia,Silver Lady (kr.lys fremmer) 0.5 år sommerskud 1. overvintring smirnowii,tsariense,makinoi,proteoides haematodes, 1.5 år r#3 F2 yak.hybrider,trallianum (2.overvintring) elegantulum?,adenogynum(2-3) 3->4 clementinae,przewalskii,fulvum,fulgens uvarifolium, griersonianum,lacteum bureavii, globigerum 5-> år faberi, wasonii gul, aganiferum? crinigerum? - ) To lag (bistrate) tyndt + tykt faberi v.,galactinum,rufum (stjernehår + ramiform) roxieanum,proteoides,clementinae (almindeligt med flere hårformer) adenogynum,fulvum,recurvoides arboreum,pronum, mm yak.x insigne,taliense,russotinctum TOMENTUM = HÅR PÅ OVERSIDEN: (~indument) Miljø: Hårlag udvikler sig kraftigere når planten står i kraftigt lys. For nogle planters vedkommende, mørkner hårlaget i lys. Pollen kan 1give hårlaget en sort/grøn/gul farve. Podeunderlaget kan indvirke på tomentets/indumentets udvikling og debut. Gødningstilførsel kan fremme/eller nedsætte hårudviklingen. @ ) tomentum tyndt hvidt (m,d) hodgsonii, citriniflorum (kort tid) wasonii,proteoides,prattii,rex, haematodes tyndt brunt (m,r) fulvum, wasonii, doshongense, haematodes v, niveum, sphaeroblastum konstant hvidt (d) yak 'Edelweis',yak x pseudochrysantum yak x (ene forældre hvid overside) niveum, (grenede hår) tykt hvidt->brunt (ar) pachysanthum, makinoi, adenopodum metternichii.v kyomaruense (mørkner), yak 'Hornbæk' tykt brunt (ar) lanatum, tsariense mallotum, Bambi, catacosmum tykt brunsort (ar) tsariense v, bureavii v. ) tomentum vedvarende pachysanthum v, pseudochrysantum v ------------------------------------------------------------------------------ BLADPLADE Antal mange(>10)/skud roxieanum v. recurvum Blackhill morii, få(3-5)/skud williamsianum,protoides - ) Bladenes placering spredte forrestii subserie, smirnowii? især i toppen pseudochrysanthum,fleste arter i kranse succothii, thayerianum, ?calophytum @ ) Bredde+længde små dværg.varianter, tsariense,repens proteoides, chamaethomsonii, williamsianum pronum, pseudochrysantum, didymum store rex,auriculatum,prattii,sutchuenense calophytum, ungernii, falconeri & grande serien. @ ) Længde (smalle) ( i,d)#? (L/B) 10? doser m lange makinoi(10),hyperythrum(7),roxieanum v oreonastes, roxiea. v. recurvum(10) 6? hunnewellianum'(5),thayerianum(6) sutchuenense,alutaceum v.(5),morii yak(Prentice+'Rose') @ ) Bredde (runde) (i,r) cyanocarpum, wasonii, williamsianum orbiculare,thomsonii,clementinae,prattii wardii,william.,souliei,callimorphum sphaeroblastum v, lacteum,mimetes,eclecteum' ? ) Basis bredere (æg/hjerte) adenophorum,longesquamatum v,caloxanthum sphaeroblastum,pachysanthum,prattii ? ) Bredest mod enden chaetomallum,parmulatum,fortunei,dichroanthum (spatel/omv.æg) uvarifolium,lanatum,fulvum,praestans coryphaeum, citriniflorum K.P., ) omv. hjerte. (pære) (d)#2 repens,chamaethomsonii,catacosmum (udrandet) varianter didymum', citriniflorum ? ) Basis pilbladet (i) orbiculare,williamsianum,souliei lacteum, callimorphum, wardii v. auriculatum ? ) Basis tilspidset praestans, degronianum v.,coryphaeum @ ) Spidsbladet kr spids (i)#? insigne, pseudochrysanthum, didymum wiltonii, strigillosum, davidii griffithianum., adenogynum,phaeochrysum, (d)#1 catawbiense,bureavii, roxieanum afrund. #0 yak., alm. ? ) Bladtykkelse tyndt griersonianum, uvarifolium. erythrocalyx(wardiixselense) tykt insigne,bureavii,clementinae pseudochrysantum, @ ) Bladstivhed stiv (ai) insigne,thayerianum,pseudochrysantum, anhweiense, clementina, blødt (ai) smirnowii mm @ ) Læderagtig roxieanum,wiltonii,strigillosum zeylanicum, Noyo hybr.,iodes,adenogynum roxieanum,proteoides,bureavii, ? ) Voks (mat overside) vernicosum, orbiculare, serotinum decorum,litiense, pronum?,aerogenosum @ ) Blank (r) smirnowii v, Flava, souliei, yak. Hornbæk+ (evt. klonbestemt) K.Wada,degronianum, pratii v, proteoides?,elegantulum,insigne,wasonii argyrophyllum,globigerum,russotinctum rex,Rothenburg,G.Riger,williams., repens,pocophorum, didymum, Abendrot ) Nopret overside?? strigillosum ) Hvidt pletter (kalk:?) Breslau, Billini, wardii v, (især efterår) (indumentrester:) wasonii,pseudochrysanthum, citriniflorum @ ) Dybtliggende nerver (d)#2? wiltonii,pingianum,rex,repens(2) (hoved + binerver) argyrophyllum,niveum,arboreum,calophytum =ornamenteret wightii,irroratum,iodes,mallotum,ceraceum haemaleum,crinigerum,haematodes,sinogrande roxieanum,barbatum,sinogrande',uvarifolium coeloneurum, calophytum(1?), ) Kun dybtliggende hovednerve (di) strigillosum,parmulatum,thayerianum --v-- mimetes,adenogynum,insigne,maculiferum Hovednerven farvet: rød metternichii v micrantum, dichroanthum? sheriffii, adenophodum Bergen, souliei v, (på nye blades underside) hyperythrum v, fagesii, bureavii hybrid GFP, (Blueshine Girl,Diadem,Morgenrot) " " " m. brun pseudochrysantum v., strigillosum gul watsonii, thomsonii, yak.v,(alm. om efteråret) binerver farvet:rød u. side nerver røde overgangsfænomen ? ) Langsgående furer apodectum , anhweriense, - ) Centerfarve (gul-hvid) (%) Goldflimmer, Pres.Roosevelt ) Hvidstribet rand (%) ponticum varigatum, ? ) Bladpladen konveks (V) adenophorum, Blue Peter,faberi,arboreum argyrophyllum,russotinctum,wasonii,irroratum decorum, morii,thayerianum,insigne ? nye bl.skålf.È pachysanthum.,bureavii, @ konkav (M) (r)# yak.v.Holland+Exburry+Prentice, makinoi v, roxieanum, dichroanthum v, gymnocarpum, sperabile,degronianum,caucasium metternichii, ? hvælvet (Ç) (r) anhweiense,fulgens, yak.v, aganniphum, aeroginosum, campanulatum v., @ " for enden wiltonii,yak.Holland,taliense ) Bullose denudatum, floribundum, coeleuneurum bladplade o bagudbøjet williamsianum + hybr(Lissabon, Glocker) ? stilk + bladplade opadstræbende (d) insigne + hybrider, globigerum. (pointed leaf) adenogynum, thayrianum bladspids + blad-ende opad bøjet pseudochrysantum, (acute apex) microgynum, adenopodum v, bladspids nedad bøjet faberi Arp H., insigne, thayerianum, argyrophyllum ? ) " vredet (d?) Baden-Baden, flavorufum v, venator' (ikke tørke) bureavii v Hiller, taliense v. metternichii v Oki Island brachycarpum v Helsingborg pseudochrysantum v., suchottii Cox, detersile, ) Frost indrulning lidt (d) pseudochrysantum, pachysanthum, tsariense,insigne, magnificum, wasonii, bureavii v, recurvoides, Mars,Riger, ponticum, hemsleyanum clementinae, Scarlet Wonder,?iodes, aureum mellem yak.,makinoi,metternichii, (falder af ved meget (r) uvarifolium,traillianum, rex, calophytum streng frost=*) fulvum*,sutchuenense*, oreodoxa,anhweiense catawbiense,maximum,fortunei,brachycarpum hodgsonii, davidii, - ) Bladenes levetid 2/3/4/5år (r/i) clementinae-5,insigne-5, metternich. v kyom.(4) (uden vandmangel + svamp) thayerianum-6,adenopodum-4,yak-3 1år (d) griffithianum, wardii, mm. @ ) Blad duft uden fleste arter honning (i?) taliense v.honigduft, taliense v roxieanum & traillianum (Hobbie former) alutaceum(v. globigerum & v.iodes ?) sphaeroblastum, phaeochrysum, bathyphyllum triplonaevium anis/lakrids? balfourianum LRS/GFP, doshongense evt med duft rufum,elegantulum, clementinae (+ taliensia) sv.krydret wasonii rhod. ) kirtelhår duft harpiks gymnocarpum,thayerianum,wardii,fortunei @ ) Blad-farve grøngul(naturlig) smirnowii v, sutchuenense overside smirnowii x, F2 x,thayerianum (klorose skyldes kerne-gener og grønkorn-gener i ubalance, opstår især i F2 kryds) (næringsmangel kvælstof,dårlig rod=jord) wiltonii v, makinoi v, olivengrøn fortunei,galactinum blågrøn pachysanthum v, cyanocarpum, pronum clementinae WGP, fulgens v, wardii v. souliei v.,thomsonii, sphaeroblastum dueblå campanulatum v aeruginosum, mørkegrøn Redwood, Diadem, adenogynum pseudochrys.,clementinae, bureavii purpur E. Lockert, Rosewallon, Mt.Mitchell, Moser's Marron blåviolet (r) Blueshine Girl (især efterår/frost) phaerochrysum Milde Aboret, BLADRANDEN (edge) ) Randen midtpå bladet nedbøjet @ ) Randen nedadbøjet hele vejen insigne, williamsianum, repens pseudochrysantum,aureum, anhweiense dichroanthum, venator',didymum ) Varianter hvor randen ikke er nedbøjet pseudochrysantum'Silver Rim', adenogynum Benmore', walichii v, ) pladen +rand indrullet makinoi v, roxieanum, hyperythrum proteoides, iodes Bremen ) randen bølget hemsleyanum, Ponticum v cheiranthifolium ? ) Randen kraftig håret pseudochrysantum Silver Rim,bureavii, faberii,(yak x tsariense),lanatum få hår caucasicum,eclecteum,aureum,macrophyllum ) " blød,lang-børsthåret pachytrichum v, ) tæt,langhåret ?stewartianum?, purdumii,strigillosum @ ) " grenhåret (r)#1 wiltonii,caucasicum,faberi,proteoides traillianum,maximum,flavorufum clementinae, campanulatum,taliense, tsariense,alutaceum maculiferum,pachytrichum,yak., " kirtelhåret (d)#1 wardii, catawb.,(yak. kort) campylocarpum,adenogynum,discolor haematodes,apodectum,bureavii, pachysanthum,gymnocarpum,williamsian. " mophåret grande + falconeri serien. lanatum, roxieanum, @ ) Grenet + kirtelhår i bladrand #2 yak x pachysanthum, erubescens,campanulatum planetum,delavaryi pseudochrysantum,venator,fargesii, aboreum, @ ) sv. takket rand?? irroratum,anwheriense,fauriei,aureum, ?caucasicum ? ) Randfarve gul(miljø?) Kvælstofmangel rød(bred) degronianum (GFP), metternichii v (smal) williamsianum, Abendrot, Winsome BLADPLADE-UNDERSIDE @ ) Bladunderside-farve (se også under tomentum) ? Alm. blade rødbede (stabilt) En Hachmann hybrid findes! rosewallon rødbede (grøn->rød) pseudochrysanthum bjergform,forestii (kun 1-3 års planter) clementinae, wasonii, fulvum bureavii v, blåviolet (0-2 år) campylocarpum, wardii, souliei - gulbrun dryophyllum,galactinum,wightii brachycarpum v, calostrotum v - grøn fleste arter, repens - blålig-hvid litiense, wardii, thomsonii williamsianum,neriiflorum, små røde pletter hyperythrum rødfarvede nerver 0-1år ? Nova Zembla x ) Voks porer (vax papillae) neriiflorum og flere i subserien: aperantum,sperabile,phaedrosum mm ---------------------------------------------------------------------------- BLADSTILK (+midterribbe) @ ) Længde lang+tynd fulvum?,orbiculare,vernicosum? souliei, maximum v Leachii @ ) Bred+kort+flad vinget watsonii,'basilicum,'praestans semnoides,rothschildii,globigerum horaeum', eclecteum',pseudochrysa. v bureavoides Cox, uvarifolium ) Uden stilk succothii scyphocalyx, sanguineum, haemaleum ) stilk, rundt tværsnit alm. ) stilk bøjet op ved blad basis longesqumatum, didymum v, haematodes v, bureavii v, hirtipes, wasonii v, roxieanum v,strigillosum,lanatum v,wiltonii recurvoides,citriniflorum,uvarifolium @ ) Kirtelhår * campylocarp.?,barbatum serie,aerogenosum @ ) Børster * lodret op 'barbatum, hirtipes @ ) Farve grøn (d) fleste arter gul yak.v, Sonatine - rød (ra) repens,williamsianum,discolor, 1år pachytrichum,campanulatum,fargesii Viscy, rødbrun Redwood, Diadem, metternichii v.micranthum - violet (ra)#>1 fortunei,hyperythrum,russotinctum Blueshine Girl ?smidighed fulvum, ?pecianum? ------------------------------------------------------------------------------ NYVÆKST (ikke hårfarve, men bladfarve) ? farve gul mangel symtom (kvælstof?)/svag plante/? metternichii v kyomaruense @ m-rødbrun (forsvinder i kr sollys) (i,d) williamsianum og dets hybrider Crest, Winsome, degronianum v, auriculatum og hybrider, @ lys bronze " " Rotes Barett, thayerianum, irroratum grande v, falconerii v ? rødligt i ½ af bladet (i,d) degronianum v, ? rød linie i randen repens, williamsianum, Winsome ? dueblå (kraftigst i sollys) (r?) aeruginosum v, ? blågrøn (?uden rød stængelfarve?) caloxanthum,litiense,souliei v,pronum clementinae v,thomsonii v, callimorphum, sphaeroblastum, glaucopeplum, fulvum lilla (kraftigst efter frost " ") (i,d) Blue Shine Girl, wardii L&S ?,fortunei ? metallisk blå phaerochrysum Milde-Bergen, ? ) Klister på skud,blade adenosum, rude', irroratum (mange kirtl.hår) (elegantulum? ung) - ) nyvæksten står som lys sutchuenense, strigillosum (lang nyvækst + sent nedslåede blade der især sidder i kranse) HØSTFARVER 1.års blade kobber ponticum v.folius purpureus FCC 1895 orbiculare v. rød/gul viscidifolium 2.års blade rød/gul Gertrud Sclärle, Scarlet Wonder FROSTFARVER purpur Abendrot,decorum, (frostfølsom) pachysantum,pseudochrysantum(ung) " gråsorte prunkter bladskader(niveum mm.) ------------------------------------------------------------------------------ VÆKSTREGULERING Kraftige planter opnåes ofte ved fremmedbestøvning, som giver krydsningsfrodighed. Ved selvbestøvning fåes ofte en højere procentdel langsomtvoksende planter, som kan være en fordel at avle til små haver. Disse dværgplanter kan oftest være genetiske defekter og dør let. (hurtig frøspiring ofte kraftig vækst og vitalitet). @ Vitalitet svag/kraftig (%) egenskaben nedarves gennem moderen. (energistofskiftet er knyttet til mitokondrierne og grønkornene) længdevækst (%) yak(kompakt)/yak(kraftig) gren-stivhed pseudochrysantum, ) Længdevækst (planter der får sol og meget gødning bliver kompakte ?Svend HH) (lerjord mindsker længdevækst ?) svag (%?)(i) proteoides,pseudochrysantum,yak. (=dværgvækst) flavorufum,pronum,aperantum aureum,chamaethomsonii,fulgens cerasinum?,dichroanthum forestii,roxieanum,sanguineum s. middel yak.,wiltonii,haematodes,didymum (kompakt) dichroanthum,pachysanthum, orbiculare, kraftig (i) ponticum, strigillosum,discolor, fictolacteum, catawbiense-hybrider. barbatum,fulvum,lacteum,rex,sutchu. Roseum Elegans, yak. 'Prendence'? ) Vækstretning vandret (r#1/2) forestii v.repens, aureum v. (åben/ 1/2-kugle) ? Symmetri symmetrisk yak. usymmetrisk (Unge planter mange vækstperioder, ældre planter een periode. Planter skyder ofte i regnvejrsperioder fra juni-september) ? Vækstrytme eet skud årlig anhweiense,pronum to-tre " " proteoides,gymnocarpum,taliense catawbiense, makinoi, yak - afhærdningstid kort roxianum,taliense lang yak x, yak., makinoi?,orbiculare (riciko for frostsvidning) trallianum, globigerum, ? Vækstperiode tidlig start ?hirtipes,strigillosum,orbiculare (blomsterknop) souliei,williamsianum,recurvoides sen start catawbiense ? Vækstperiode tidlig start ?hirtipes,strigillosum,orbiculare (nye blade) (apr?) souliei,williamsianum,recurvoides sen start(juni?) makinoi(gammel), yak., tidlig stop anhweriense sen skud(okt.) (d?) makinoi,griersonianum(+hybr.) 15 sept yak,bureavii,wasoni 1 sept roxieanum,taliense, 1 aug yak,makinoi,tsariense,proteoides, souliei,thayerianum,griersonianum hybr.,didimum recurvoides,fictolacteum,irroratum @ Grenethed (?? Langdagsplanter grener sig mere. Fra nordligere egne) småplanter ugrenet wardii tidlig blomstrende grenet (forneden) wardii sen blomstrende, irrorata Danner let hvileknopper/grenet i toppen purdomii Beskæring bryder let %?(d) fleste arter bryder svært %?(r) thomsonii (dør=tørre ind, eller svampeangreb i stubben) ------------------------------------------------------------------------------ GIFTSTOFFER (flavonoider,Levin 1971 ? rhododendrin (bittert stof i blade mm.) erycholine Rhododendron indeholder mere eller mindre mængder af Grayanotoxin I (eller: acetylandromedol, rhodotoxin, andromedotoxin, asebotoxin) i nektar, blade, ved, rødder; farlig for mennesker og dyr. Giftstoffet nedsætter blodtrykket, hjertet sammentrækkes). () meget giftige ponticum (hare,geder,får,kalve,katte (meget rhodotoxin) aureum (friske blade giftige) thomsonii (blade bruges som insektgift) barbatum rødder (fiskegift) Ascot Brilliant,Barclayi,Red Admiral,RedStar giftige maximum, macrophyllum,arboreum,niveum, (mindre rhodotoxin) prattii,simsii og mange flere mindre giftige findes der nogle ? ugiftige (fermenterede blomster->likør) friske kronblade evt ugiftige? (diamantazalea?) SKADEDYR Snudebille (hun) følsom catawbiense,haematodes,dichroan. (tiltrækkes af sukker + quercitine-3galactocide + sitosterol + skygge) "resistent" ældre yak.,pseudochrysanthum,aureum (afvises af germacrone,terpener,hexaner) fortunei Lace wing fly følsom (d) wightii & wardii + hybrider, catawbienser Goldkrone, sutchuenense?, repens hybrider?, (planter i sol) "resistent" (r) (planter med kraftigt indument) aureum?, Lackblat (planter i skygge) Natsværmerlarver:(brassicae & smutugler) følsom wardii,litiense mm Snegle følsom haematodes,catawbiense(planter i skygge) taliense mm Meldug følsom (d) repens +dets hybrider, frøplanter, albinoer resistent ældre planter (Benomyl virksomt) Pudder meldug følsom (d) succothii,thomsonii,barbatum,Naomi rubiginosum, Elizabeth, Purple Splendeur Anna R. Whitney, griersonianum hybrider, eclecteum, viscidifolium resistent yak.,strigillosum Brune knopper (Rhododendr.-cikaen) Knopper fjernes før maj og brændes. Maladan i august Knop-død(bud blast) følsom (d) ponticum, caucasicum og deres hybrider (bekæmpes med Benlate) Bud-Blight (pycnostysanus azalea) brachycarpum (Japan) Purpur bladpletter: følsom Mrs G. W. Leak, Karin, Hummingbird senere sorte om forår repens + hybrider, (Euparen vinter?) Sorte områder(august-sept,koldt+vådt) Morheims Pink, Osmar,(williams.hybrid) (svamp?, ingen hyfer! (Euparen juli?) Vedet-> Stilksvamp, bladfald: følsom lacteum, taliense serien,bureavoides (planter står evt.for mørkt?) wightii, pronum sept+okt. måned med regn. April måned efter frostskader) Rådent vand fremkalder sygdommen Phytophtora? (bladbasis) resistent yak.? Bladsvamp følsom ?(r) yak.hybrider,russotinctum,longesqumatum (efter tørke+ gødning) smirnowii, maximum (bladfald) resistent ?(d) adenophorum Cercospora rhododendrii Euparen Runde brune pletter Udtørring ved blæst: følsom pseudochrysantum, souliei (i rand + spids) sutchuenense, insigne Phyllosticta Euparen Svamp i frostskadede planter Abendrot,maximum, undgåes ved beskæring af skadet væv (sprøjte i marts? med Euparen?) Phytopht. cinnamomi følsom fleste arter (gulnende blade,sort rod) (rod-råd i varm våd jord) Purple Splend.,Lee's Dark Purple (lavt N konc. i blade) caloxantum? resistent English Roseum, Gomer Waterer??- pseudochrysantum, ? DA Koster, Caroline Pink Trumpet,Prof Hugo de Vria,RedHead Van der Hoop?,ponticum v.,Chionoides Pythopht. citricola resistent (dieback) English Roseum " lactorum " cactorum (dieback) (brune blade) resistent Roseum Elegans, Pink Roseum?, " citrophthora (kun i troperne og subtroperne) Pythium debaryanum frøplanter forebygning hakket mos på overfladen, 0.5cm Rust (chrysomyxa rhododendri) macrophyllum Blister blight:følsom arboreum, rubiginosum,decorum Sodskimmel (sort svamp i bladluseekskrementer) Planter står under træ med lus. Frøplante svamp: følsom yak.+ hybrider ,caucasicum, Giver brune bladspidser + rand haematodes? skyldes gødning + inficerede grannåle + høj temp. +udtørring resistent ponticum, catawb. Cylindrocladium azaleablade bliver sorte Quercetin hæmmer gyrase (bakterier)=? topoisomerase (Homo mm), hvilket medfører kromosombrud. Bruddene kan repareres hos højerestående individer, men ikke hos visse bakterier/svampe. Et antibiotika (ciprofloxacin hæmmer også gyrasen). Broccoli (antitumor virkning) er rigt på quercitin. Hvis antocyan mangler (albino-planter) er de meget følsomme for svamp. Svampeangreb undgåes lettere, hvis man vander i fuld sol og ikke om aftenen. Evt bedst ved at vande kl 5 om morgenen (SHH). ------------------------------------------------------------------------------ FROSTRESISTENS Alle planter i vækst er følsomme for frost. Nogle planter er lang tid om at stoppe væksten sent på året, medens andre vokser i korte ryk og afhærder hurtigt. Vækstrytmen mm og tidspunktet for frostens debut er derfor afgørende for om planter tager skade under frostvejr. Se under vækstrytme. Skader ses ofte på bladnerven og barken. (Døde bladkanter skyldes udtørring). Skud med blomsterknop er tidligere afhærdet og tåler mere frost. De mest hårføre arter er istand til hurtigt at regulere vandbalancen i blade og stængler ved at pumpe det ind eller ud. -45 R.brachycarpum v tigerstedtii -35 Elite -32 Catawbiense Grandiflorum and C. Boursault, Nova Zembla -30 Roseum Elegans, August, -28 Mist Maiden, R.dauricum, Lumina, Memoir -27 Sonatine, Ledikanense, Melina, R.luteum, R.japonicum, R.vaseyi R.viscosum, Schneewolke, R.smirnowii, R.rufum, R.oreodoxa R.maximum,R. brachycarpum R.catawbiense and many of its hybrids,Catalga,Cynthia....... Blomst resistent anhweiense, vernicosum?,lanatum? følsom(-1 C) fleste arter: Bladnerve følsom morii,roxianum,pseudochrysantum,Barbatum Blad/rod resistent (di) (r) fortunei, maximum, micrantum viscosum,przewalskii Knop følsom forrestii v repens, balfourianum, Riger resistent (r/d/i) anhweiense, oreodoxa, aureum catawb.,smirnowii, praevernum? mm bark-split forår følsom (i) arboreum x, griffithianum x, mm (tidlig vækst) brachycarpum,campanulatum, wallichii, taliense "resistent" carawbienser,ponticum,yak.,aureum oreodoxa,sutchuenense bark-split efterår følsom fulvum,makinoi,strigillosum,neriiflorum griersonianum (uafhærdet) "resistent" catawbiense,ponticum --- miljø hæmmer split vækststandsning:fosfor?,magnesium tørt og varmt efterår,oktober-gødning Store sten op ad stammen? fremmer " ?kvælstofgødskning, sol+varme i oktober? For lidt gødning (SHH),lysegrønne skud. Småplantedød efter vinteren (svamp breder sig i stængler der er tørfrosne) Planter der har været dækket af visne blade, bliver følsomme for frost og råd. ------------------------------------------------------------------------------ VARMERESISTENS arboreum,catawbienser,fortunei, ponticum,macrophyllum følsom forestii gruppen,sanguineum,mm Carmen, aureum, pseudochrysantum ------------------------------------------------------------------------------ SOLRESISTENS resistent anhweiense, catawbiense,smirnowii roxianum, følsom makinoi,pseudochrysan., (især gødede planter) fulvum, storbladede, forårssol følsom tidligtblomstrende arter,wiliamsianum Følsomme planter er især de storbladede former med tynde blade og planter der flyttes fra skygge til soleksponerede steder. Frøplanter der plantes ud fra beskyttede forhold. Ligeledes lokker solen tidligtblomstrende planter frem, hvilket kan forårsage barksprængninger. ------------------------------------------------------------------------------ VINDRESISTENS Rhododendron kræver læ for at trives godt. Planterne tåler ikke kraftig blæst da de så lettere tørre ud. Det er bladpladen der er mest følsom, især når bladet er tyndt. Der kan ses udtørring hele året, men hvis jorden er frosset, hjælper det ikke at vande. Det er let at skelne mellem frostskader og udtørring, idet frosten især tager hovednerven, medens udtørring især tager bladpladen. Nogle planter kan godt overleve selvom stænglerne er meget rynkede og disse vil rette sig ud igen når jorden optøes. mest resistente anhweiense,smirnowii,Grandiflorum, wiltonii,macrophyllum,iodes,metternichii mest følsomme nyplantede, williamsianum + hybr, repens + hybrider, Kan tåle at have rynkede stængler smirnowii, taliense, aerogenosum, orbiculare, ------------------------------------------------------------------------------ BLOMSTRING Meget miljøafhængigt, lysintensiteten + varme, evt tørke afgørende. Omplantning i maj efter blomstring øger blomstring næste år. Top>rod?. Podning med kvist fra udvokset busk. Solrig varm juli (især 15/7-15/8), Nitrogen tilførsel i marts. Magnesium tilførsel. Overspringer blomstring: Kold våd(dvs lidt sol) i juni-juli, nitrogen i juli, 3 mdr koldt vejr fra juli-sept,skygge. Alder ung (dai) recurvoides, griersonianum, yak. maculiferum, gymnocarpum,decorum mett. micrantum, fargesii,elegantulum. Buketta,wasonii rhododac. gammel roxieanum,pronum,taliense,brachycarpum (år) przewalskii FBH, fictolacteum(12), dichroanthum, flavorufum,praestans(30) macabeanum, fulgens Styrke meget fargesii svagt selense, oreodoxa v, Længde kort( dage) (r) Cunninghams W. langt( dage) (d) caucasicum,falconeri Tidspunkt tidligt (a,di) barbatum',calophytum,fulgens,hirtipes (feb.- oreodoxa,strigillosum, aureum,ririei fargesii,sutchuenense,stewartian. Nobleanum, Christmas Cheer,succothii uvarifolium sent (juni-juli) griersonianum, maximum?,discolor, hemsleyanum, insigne? (di) didymum,brachycarpum,ponticum,ungernii (juli-sept) auriculatum, serotinum, James Bucket Polar Bear, Lodauric, Efterårsblomstring (USA) (a/ r) aureum, Cunningham. W, bureawii v (remortering) Barbette, smirnowii, Marietta, Scarlet Wonder,Flava,Bernstein,PurpleSplendour, Mist Maiden, Belle Heller, Graf Zeppelin, Album Elegans,Jaksonii,haematodes ,apodectum, orbiculare, adenogynum,Rumpelstilzchen, chaetomallum Behøver sol for blomstring adenopodum,fulvum,makinoi,metternichii fleste arter,przewalskii Blomstrer i skygge Rosellini,?Arens Burgerchwen? Blomstre inde i busken oreodoxa v, ---------------------------------------------------------------------------------------- VÆKSTKNOP Form rund yak?? aflang spids (d?) rirei,auriculatum,campanulatum brachycarpum,griersonianum, kantet clementinae,phaeochrysum sphaeroblastum, glaucopeplum Farve (kraftigste farver på gamle knopper) grøn ( ) almindeligt, yak.,wardii mm gul mange arter med gule blomster, chamaethomsonii,praevernum brun Gudrun, Lampion?,Schneebucket,didymum beasinum??? 1år rød (d,a#) strigillosum,williamsianum,hypoglaucum pseudochrys.,Tibet,Taurus,Bambola gymnocarpum,Scarlet Wonder, Abendrot, repens, cuculatum,morii' " (r?) yak. 'Rose Tue',sutchuenense v?. - ) discolor,auriculatum rødrandet (d?) microgynum, calophytum v(rød), rødbrun (i,d) bureavii,pachysanthum,longesqumatum orange spids phaeochrysum 1år violet (r) fortunei, Blueshine Girl,hyperythrum?, Soulkow, Cowslip, russotinctum TJ, sort (#1?) Helene Schiffner, kesangiae ?azalea? hodgsonii v, Seidel(aboreum x),didymum? Indumenteret galactinum,smirnowii,lanatum yak.,bureavii, mm Klistrede (d/i) wightii v,williamsia.,orbiculare (klon afhængigt) #1-2 barbatum serien, hunnewellianum globigerum v, fortunei auriculatum,aboreum v,wallichii v, falconerei, ------------------------------------------------------------------------------ Inderste knopskæl røde (d?) auriculatum,coelicum,thomsonii (højblade=dækblade) decorum?, adenophodum, strigillosum NEDRE KNOPSKÆL: - ) Knopskæl blivende (d) globigerum v,sanguineum,aureum (ydre= nederste) longesquam.,proteoides,pronum, makinoi thayerianum,recurvoides,roxieanum v,russotinctum,aperantum,horaeum, repens,smirnowii,caucasicum, haematodes v, - ) blivende(½år) insigne affaldende (r) yak., degronianum, wardii, (alm) bureavii, mallotum, dichroanthum,?argyrophyllum,maximum, ponticum,iodes, gymnocarpum, brachycarpum,catawbiense, elegantulum, sutchuense clementinae,taliense pachysantum wasonii,wiltonii - ) hvælvede (d) insigne, discolor - ) lang smal opret orbiculare,griersonianum (2x knop) - ) lang smal tilbagebøjet - ) med lang brod Cunninghams White - ) med blade repens x,(Gertrud Scharle) - ) korte brede yak MIDTERSTE KNOPSKÆL: - ) spids nedbuet (d) smirnowii - ) brede william.,catawbiense,yak - ) smalle (d) smirnowii ØVRE KNOPSKÆL: uden spids (r) yak - ) spids nedbuet (d) smirnowii - ) med tip(blade) (d) ?auriculatum,griersonianum,hodgsonii ?Furnivals Daughter BLOMSTERKNOP (specielt) (se ellers ovenfor) Facon rund oreodoxa,galactinum,vernicosum sphaeroblastum,metternichii kyom. Farve brun taliensa(iodes,roxianum,mm) Knopskæl med lang tap triplonaevia(flere taliensa) ------------------------------------------------------------------------------ BLOMSTERSTILK(pedicel) lang 5cm (r?) campylocarpum,calophytum,orbicul. decorum,wightii,griffithianum argyrophylla(thayerianum...) Grande-r? kort 1cm (d?) barbatum,arboreum,succothii,rufum strigillosum,oreodoxa,fulgens, phaeochrysum,niveum, tyk sutchuenense ) farve rød aberconwayi', metternichii v KLASE(truss) ) Antal blomster mange (id) makinoi(-20), maximum(-30),lacteum v få griffithianum (3-6), williamsia.(2-3) repens,chamaethomsonii(1-2) ) Form konisk kugle (id) roxieanum,rex,lacteum,arboreum, fictolacteum,iodes,yak.,mallotum, lanigerum',barbatum' høj/kuppel brachycarpum,catawbiense fladt insigne løst (r) puralbum,wardii,williamsian. hængende repens hybr? Styrke hængende (r) fortunei opret (d) fictolacteum Størrelse stor (d) fortunei lille repens ) Placering endestillet alle arter BLOMSTERSKAFT(rachis/peduncle) kort >2cm rufum, makinoi langt <5cm sejt(svært at brække) yak ------------------------------------------------------------------------------ BLOMSTERDUFT(scent) ) Sød blomsterduft kraftig (r) discolor, fortunei, decorum, diaprepes' auriculatum, griffithianum',stamineum' hemsleyanum', Bellefontaine,Dir.E.Hjelm Loderi King George uden-svag (d) fleste arter, ------------------------------------------------------------------------------ BLOMSTERFORM Form: klokke thomsonii,grande,falconerii åben (flad) wardii,souliei,puralbum,litiense rør-klokke irroratum + flere i serien,grierson. aperantum + flere i neriiflorum serien ) Tragt længde kort (ingen) wardii mm lang auriculatum,irroratum,griersonianum ) Tragt bredde smalt sanguineum,irroratum bredt grande+serien,orbiculare ) Farve blå-rød-orang.-gul-hvid stor variation ) Pletter tæthed ? størrelse ? ) Svælgfarvet (d) calophytum,wardii v,auriculatum fulvum', wightii', uvarifolium ) Nektar lommer (d) serierne:arboreum,fulgens, neriiflorum, irroratum subserier:sanguineum,barbatum. ririei,macabeanum,sinogrande KRONEN(corolla) ) Størrelse lille dryophyllum,roxieanum stor (7-cm) griffithianum,fortunei ) Antal buer 5 yak.,makinoi,degronianum,fleste arter calophytum 7-8 (d-i) metternichii.v hondoense,clement. fortunei og auriculatum serien 8 falconeri:(rex,galactinum,hodgsonii og grande:(watsonii,macabeanum') 8-10 eximium ) Bueform afrundet repens,williams.,wardii,yak., mm. med indhak alm spids ) Buebredde smal bred andre ) Pletter uden griffithianum,wardii, mange arter litiense med catawbienser, mange arter ) Pletstørrelse små store lanatum ) En stor plet (blotch) (d) maximum, catawb.,barbatum serien campylocarpum v. ) Pletfarve grøn gul rød brun (d) blå ) Tegning (med) (d) ) Tegnings omfang lille stor (d)# ) Striber indvendig rhabdotum, ) " ydersiden vernicosum,roxianum v. crinigerum,Jacksonii,insigne bureavioides,wasonii v,adenogynum proteoides ) Voks belægning haematodes serien, thomsonii (chaetomallum ..?,Carmen,mallotum? sanguineum v didymum ,chamaethomsonii ) kronbl. tykkelse tyk (i) sanguineum serien,fortunei, griffithianum tynd (i) aureum, Cunningh.W, repens, decorum griersonianum ) Rand kruset macrophyllum, smirnowii frynset wightii ) Med spec.randfarve ponticum,zoelleri ) Tilbagebøjede kronbl. meget repens, thomsonii, talienser mm lidt iodes,coryanum,callimorphum, orbiculare ) Holdbarhed kort Cunningham W. lang fortunei,fargesii,wardii smirnowii ) symmetrisk (polymery) fortunei,grande,falconeri ) usymetrisk (pentamery) alle(- grande,falconeri serie)ventricose ) lidt bilateral " " " ) fuld bilateral ponticum serien ) fyldt blomst (dobbelt) Whitestone (i ARS 94(2)?) brachycarpum f. nemotoanum ------------------------------------------------------------------------------ BÆGERET(calyx) ) Calyx længde kort (uden) griersonianum,roxieanum subs.,mallotum campylocarpum, yak. lang( >1cm) (i) elegantulum?,thomsonii(Sikkim),miniatum? griffithianum,lopsangianum,pomense dichroanthum, diphrocalyx, barbatum longesqumatum, prattii, Fabia, neriiflorum, stewartianum v,adenogynum catacosmum, chaetomallum v.,haematodes v. (Semi-dobbelt) Gretzel, Golden Torch, Hello Dolly ) Calyx bredde smal(stjerne) faberi,selense bred/rund (d) ) Bue antal 5 6 7 orbiculare 8 falconerii ) Calyx farve rødbrunt,rød selense,thomsonii,erythrocalyx ) Hose-in-hose ponticum var.,Bureavii ARS 40/83 Pink Twins ) Fyldt blomst Fastuosum Flore Pleno (omdannede støvdragere) ------------------------------------------------------------------------------ STØVDRAGER(stame) Længde korte (1-2 cm) calophytum,fulgens m. lange (3-5 cm) auriculatum(9),hunnewellianum,sutchuen. strigillosum,griersonianum,lacteum Ulige længde alm Stilk farve hvid alm Knap farve gul rød sort barbatum,arboreum,mm Antal 10 alm 10-13 denudatum ?? 20 calophytum(20) Form lige buede Håret forneden d Kirtler forneden campylocarpum, mm Glat r ----------------------------------------------------------------------------- pollen sterile tomme/variable i størrelse fertile spirer >5% på 0.5% agar ±5% sucrose (tetragrainensartet i størrelse;) pollen tube lige vækst fleste arter bølget vækst balfourianum?, niveum ----------------------------------------------------------------------------- FRUGTKNUDE(ovary) glat d# ponticum, gymnocarpum, taliense subserie håret caucasicum, mm kirtelhåret ungernii, hirtipes,mmm lådden (tomentose) smirnowii, mm GRIFFEL(pistil) d glat Fleste arter. proteoides, didymum, phaeochrysum sutchuenense, oreodoxa, pseudochrysanthum, selense smirnowii, wiltonii, faberi, yak, tsariense mm r siddende kirtler vernicosum, fortunei, pachysanthum, anwheriense souliei, wardii, orbiculare r kirtler med lang stilk wiliamsianum r håret + kirtlet bureavii i rød Carmen STØVFANG/AR() lille catawbiense,ponticum,yak m stort (>5mm) Scintillation, calophytum,souliei hodgsonii,griffithianum,sutchuenense Farve rødbrun alm. Form lige buet Klæbrigt støvfang med (betingelse for pollenspiring) (tørke?,umodent) uden neriiflorum? ------------------------------------------------------------------------------ BEFRUGTNING (generelt) Krydsbefrugtning let mellem samme/ tæt beslægtede arter middel mellem forskellige arter, hybrid (mor) svært mellem art og hybrid (fader) m. svært mellem hybrider Selvbefrugtning let fleste arter m.svært mange hybrider(få frø/kapsel) Selvbefrugtning/befrugtning øges ved polinering ved høj temp.(over 20 C) Varianter der er selekteret efter udprægede egenskaber er ofte mutationer (planten kan have et ekstra kromosom/kromosomstykke), hvilket kan bevirke nedsat fertilitet. Hybrider mellem fjerne slægtninge er ofte sterile eller har nedsat fertilitet også pga kromosom forskelle der nedsætter procenten af funktionsdygtigt pollen/æg. E'et vigende letalgen i en plante giver 25% nedsættelse af modent frø ved selvbestøvning. Forår med overraskende frostvejr ødelægger især griflen og spirende pollen, men evt også befrugtede og ubefrugtede æg. Hybrider er mere følsomme end de rene arter. Dette skyldes at hver art især har optimeret deres forplantning evne efter miljøet (temperatur,lys mm) og en hybridisering vil skabe vækst og udviklingsforstyrelse svarende til at der gives modstridende ordrer ved opbygning af formeringsorganerne. En bestøvning giver bedre held, hvis mindst den ene part er en ren art (faderen), idet herved modtager frøet mindst eet komplet sæt gener for alle de nødvendige egenskaber. En hybrids gameter kan mangle vigtige gener hvis de parvise kromosomer er forskellig indbyrdes. Bestøvning giver bedst resultat på en varm dag kl. ca 11-12- og hvis støvfanget er fugtigt (pollen kan kun spire på et fugtigt støvfang !). NB: Planter der lider af vandmangel har svært ved at holde støvfanget fugtigt og derved umuliggøre at der udvikles frø. ------------------------------------------------------------------------------ KAPSEL Kraftig vækst efter bestøvning med crinigerum (godt pollen? eller ?) Modning tidlig (slut sept.) chrysanthum,orbiculare,insigne brachycarpum, roxieanum alm (15/10-1/11) fleste arter sen catawbiense (små lepidote arter er kapslen ofte moden ved 1. sept) ? Facon krum aflang campylocarpum,selense,orbiculare,fulvum.. lang selense, litiense?? but + kort thomsonii, wardii? ------------------------------------------------------------------------------ Antal rum 5-7 taliense,chienianum 6-9 clementinae,thomsonei,denudatum 8-12 fortunei,floribunda 12-14 calophytum,arizelum ææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææ BLOMSTERFARVE Generelt: DOMINANT: blÅ > karmin > rød > gul > hvid :RECESSIV " orange > gul > hvid " " kr. gul > rosa " " hvid (rød +affarver) > rød (rød -affarver) " " hvid (luftrum i kronbladet) > rød " øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø I: Flavonoider: (anthocyaner, flavonoler, auroner, chalkoner og gossypetiner) 1 W) Dannelsen af anthocyanin delen uden/med -> cyanidin hvid/farve 1 R) Fjernelse af 3'OH (kaemphenol = m rød) eks: Nova Zembla, haematodes 2 Q) Dannelsen af flavonole delen uden/med -gul/evt gul,karmin -> quercetin (hvid->hvid) uden:Alaska(hvid) med:Anna Marina (hvid) 3 P) Methyleringsenzym af phenol delen i anthocyanin 3' methylering af phenoldelen med/uden anthocyanins: cyanidin ->paeonidin hvid,rød -> rød) eks: President Kennedy 3'5' metylering af phenoldelen delphinidin -> malvidin hvid->blå)?? 3 M) Methyleringsenzym af 5-OH i flavonole uden/med hvid/ -gul quercetin (hvid) -> azaleatin (hvid) myricetin (hvid) -> methyl-myricetin (hvid) Mangel af M enzymet: hvid og mulighed for gul (wardii) eks: williams.wardii/ponticum 3 O) indsæt af OH i 5' poss. (anthocyan/flavonole) uden/med hvid/farve -gu (anthocyan) peonidin -> malvidin rød->purpur cyanidin -> delphinidin rød->karminpurpur (flavonole) quercetin -> myricetin (hvid,-gul) azaleatin -> methyl-myricetin (caryatin) hvid,-gul mangler O enzym (rød): griersonianum (rød) har O enzym -> purpur 4 G) Binding til et sukkerderivat. glycosidering: cyanidin (hvid) -> cyanidin 3-glucosid (rød) malvidin -> malvidin 3-glycosid (purpur) uden:griersonianum med: galactosidering: cyanidin (hvid) -> cyanidin 3-galactosid (rød) quercetin -> quercetin 3-galactosid (gul) R. keiskei uden: med:griersonianum arabinosidering: cyanidin (hvid) -> cyanidin 3-arabinosid (rød) uden: med:griersonianum 5 H) indsætning af OH i 8 poss. dom. #1? flavonole->gossypetin (gul) (kr. gul dom over rosa) uden: med: wardii, adenophorum, campylocarpum Inamorata, haematodes, Humming Bird ------------------------------------------------------------------------------ ENZYMER MED UDEN ) sortrødt farve (kloroplaster + anthocyanins) (haemaleum,didymum, sanguineum) ) purpur pigment: extra malvidin/(delphinidin) W Q O P G mørk purpur -> lys purpur (enheder) (catawb.Grandiflorum,Purple Splendour) ) lavendel: cyanidin, malvidin, paeonidin + lidt flanol-metyl-ether ) rød + gul pigmenter (karmin) W Q H/G -O/-P,-M mørk karmin -> lys karmin (enheder) ) ? orange gossypetin- 3 rhamnoside dichroanthum, viscidifolium ,Percy Wiseman, ) rødt pigment (cyanidin,peonidin) W G -Q,-O,-P " " (kaemphenol) W R mørk rød -> lyserød (enheder) (Nova Zembla,Mars,repens,haematodes,arboreum') Titan Beauty, Astrid ) gult pigment (gossypetin) Q H -W,-O -M (quercetin-3-galactocid) Q G -W,-O -M mørk gul -> lysgul (enheder) (nedbrydning af kloroplaster giver gul farve) (lacteum,wardii,campylocarpum,wasonii,wightii,citriniflorum) Hotei, macabeanum,arizelum',caloxanthum,litiense,caucasicum ) Hvid kun flavonoler (-W,-Q)/-G luftrum i kronblade (??) ------------------------------------------------------------------------------ ) pH: blåt pigment cyanidin ved pH=7.5 lrødt cyanidin ved pH=3-6.0 mrødt " ved pH=2 ) Gult pigment variation: ? additive gener/afbleger gener? ) muligheder for gult ved x-ning mellem: (r) fortunei,griersonianum (enzym G , + Q /H) (-W -O- M) (lyserød x hvid/rød) decorum,discolor, neriiflorum Undgå afblegergener Boule de Neige ) Farvestabilisatorer høj konc af flavonoler -> orangerød til violet. uden:griersonianum 6) andre pelargonidin,petunidin II: carotenoider carotinoider? gul,orange ( i lepidote løvfældende azalea) nedarves med grønkorn? dichroanthum?, caloxanthum?, lacteum?, wightii? III: klorofyl grøn farve MITOKONDRIE ARV? ca. 70% nedarves gennem moder 30% gennem faderen (mitokondriel arv) ) Rød blomsterfarve,bladfarve (d%) Maximum Mount Mitchell 77/646 +saft,+stængelfarve " Mt Mitchell 75/137 (mosaik) ) Farveafbleger (rød-gul) med: (d)% yak.,hodgsonii,dichroanthum rex? ,taliense reduktion af flavonoler uden: smirnowii,fleste arter ) pH genetisk: sur/neutral celle pH mrød/rød (men ikke fra hvid->rød/omvendt) MILJØET: pH : jordbundens pH kan ændre blomstens farve (lav effekt) eks: (blå) pH 7, aluminium (lyserød) pH 3-6 (varme og lys kan afblege blomsterfarven) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Enzym polymorfier er beskrevet i: ARS 49,210-215 (1995) ENZYM LOCUS ELEPIDOTE LEPIDOTE Begge typer navn betegnelse Alleler Alleler Aconitase ACO1 a,c,e - b,d " ACO3 a,c d,b e Isocitratdehydrogenase IDH1 c,e d,g a,d,f Malate dehydrogenase MDH1 d a,b c, " MDH2 c,e a,d b " MDH3 - - a,b 6-Fosforgluconat PGD1 b,d e a,c dehydrogenase " PGD2 a a,d,e b Fosfoglucoisomerase PGI2 a,d b,f c,e Fosfoglucomutase PGM2 a,b c,e d ---- Glyoxylase GLO Adenosindeaminase ADA Adenylatkinase AK Glutamatpyruvattransam. GPT Acidfosfatase ACP Esterase ES Fosfogly???Fosfatase PGP Glucose 6P dehydrogenase G6PD xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KOBLINGER: Indument tidlig (yak)---- yak. bladets form(frøplante) evt en association Associationer: Blå (hvid) farve og frostresistens rød + gul farve og frostfølsomhed gul blomst + lacewing angreb Associationer: stift=tykt blad= ikke frostrulning: solfølsomme? tørkefølsomme Vinter 1996 fik pseudochrysantum + tyndbladede planter tørkeskader. Røde knopper og nedsat vækst Planter med røde blomster dominerer i største højder (3-4300m) (- arboreum mm) hvide + gule 0-2000m. Frøspiringshastighed, væksthastighed og vitalitet hører sammen, men også tyndere indument. Den røde farve (på stængler/stilke/bladundersider) hæmmer udviklingen af specielle hårtyper f.eks juvenile grenede hår, men ikke kirtelhår og randhår. Kraftig vækst og ikke hårdfør: barbatum serien, irroratum, falkoneri og grande serien men hårdfør er ponticum Rød bladunderside på frøplanter: giver indument (undtagen smirnowii, wardi,mm)
Back to front page