Vælg Bogstav
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ordliste: Engelsk til dansk forklaring.

Figur: af bladformer , bladspids og grund

Ordliste:   Engelsk til dansk forklaring. 1/4-1998, 10/12-2009-links


Aberrant    Planter indenfor en art der afviger fra typen(variant).
Acuminate   Gradvis konkav tilspidsende, spids.
Acute     Gradvis lige tilspidsende, spids.
Adpressed   Liggende fladt.
Affinity/aff. Tæt beslægtet planter indenfor samme art. Især hvor
        beskrivelsen ikke passer helt.
Agglutinate  Sammenlimet, klæbet sammen.
Aggregate   Tæt samlet.
Alatus     Vinget, om f.eks bladstilken.
Allele     Hvis de to gener på et locus er forskellige, er de allelle.
        Hvis de er ens, er de homologe. Et allel - to alleller.
Alluvium    Oversvømmet, opskyllet jord.
Alternate   Spredte (ikke modsatte eller skruestillet). Om blades 
        placering på stilken.
Anther     Støvbæger/Støvknap. 
Apex      Toppunkt, bladspids.
Appressed   Liggende fladt.
Apiculate   Ender pludselig i en kort opadrettet spids.
Aristate    Med stift hår for enden.
Association  Bånd. Tilbøjelighed. F.eks Rhododendron med gule blomster får 
        ofte Rhododendrontæger. Rhododendron kloner med røde knopper 
        er ofte mere frostfølsomme end kloner med grønne knopper.
Auriculate   Ørelignende vedhæng.(Auriculate=øret).
Auxin     Plantehormon der fremmer vækst af rødder mm.
Axil      Bladhjørne.
Axillary    Akselstillet. F.eks om knoppers placering.(ikke topknop)
Bark split   Bark der er revnet p.gr. af sen nattefrost.
Base      Basis. Hvor bladpladen går over i bladstilken.
Bienniel    To-årig.
Bistrate    Bestående af to lag (ofte mht. indument).
Bladder    Blære.
Bloom     Dækket af voks.
Blotch     Stor ganeplet.
Blunt     Afstumpet.
Bowl      Skål (om blomsterform).
Bract     Omdannet blad under blomsterstanden.
Branch     Gren.
Branching   Forgrening.
Bristle    Børste.
Bristly    Børstet.
Bud      Knop.
Bullate    Bulet eller rynket.
Calcareous   Kridt eller limsten i jorden.
Callus     Nyt væv der ses på podestedet.
Calyx     Blomsterbæger. 
Candelabroid  Kandelaberagtig (om blomsterstanden i Pontica serien)
        Forlænget blomsterskaft med mere og mindre oprette
        blomsterstilke. Blomsterstand med blomster i flere lag.
Cambium    Det lag af aktivt groende celler (mellem bark og ved).
Campanulate  Klokkeformet.
Capitate    Med hoved/kølleformet.
Capitellate  Trælignende, men med kort stamme.
Capsule    Frøkapsel.
Chimeras    Plante med celler dannet fra to forskellige frø.
Chlorosis   Blade helt eller delvist gule/gulgrønne.
Chromosomes  Stavformede legemer i kernen der bærer generne. Kromosomerne 
        består af DNA og protein. Det er DNA der er det arvelige 
        materiale. Hvert kromosom indeholder ca. 10.000-30.000 gener.
Cis position  To gener der sidder på samme kromosom. 
Ciliate    Randhåret, med fine hår.
Ciliolate   Med minutiøse hår.
Circinate   Indrullet.
Clavate    Kølleformet.
Cline     Glidende overgang.
Clone     En gruppe planter, der er opformeret ved vegetativ
        formering og stammer fra samme moderplante.
Coarse     Grov, om overfladen.
Codominante  Betegner dominante gener der er lige stærke. Deres produkter 
        ses hver især i fænotypen.
Conical,Conoid Konisk form. Om kapslens form.
Contiguous   Sammenhængende. Omkringliggende plantedele i kontakt. 
Convolute   Sammenrullet i længderetning.
Conspecific  Af samme art.
Cordate    Om bladformen eller bladbasis. Hjerteformet.
Cordate    Om bladformen eller bladbasis. Hjerteformet.
Cordulate   Om bladform eller bladbasis. Noget hjerteformet.
Coriaceous   Læderagtig.
Corolla    Blomsterkrone.
Cortyledone  Frøblade. Kimblad.
Corymbose   Halvskærm.
Crenate    Tandet. Rundede tænder.
Crenulate   Om skæl, med meget små rundede tænder.
Crevice    Sprække, kløft.
Crimson    Karminrød, purpur.
Crisped    (Hår) stærkt kurvet så spidsen rører roden.
Crosier    Bispestav, krumstav.
Cuneate    Kileformet. Med lige sider. Fastgjort i den smalle ende.
Cultivar    God plante klon der er velegnet til havebrug.
Cup shaped   Form som en kop.
cuspidate   Brodspids.
Deciduous   Løvfældende. Ikke vedvarende. Affaldende.
Declinate   Bukket eller kurvet nedad.
Decumbent   Mere/mindre vandret, men enden bukker op.
Decurrent   Nedløbende. Forlænget under punktet ved tilhæftning.
Deflexed    Bøjet nedad (deflect).
Dendroid hair Hår, trælignende i form. Hvor hårgrenene sidder
        forenden af stammen.
Densely    Tæt, kompakt.
Detersile   Om indument, der er komplet afkastet.
Dichotomous  Delt parvis. Tvedelt.
Dimorphic   Forekommer i to former.
Diploid    Med to sæt kromosomer (2n), hvilket er det normale antal i 
        cellekernerne i planten undtagen i æg, pollen og frøhvide.
Discoid    Form som en disc.
Discontiguous (skæl) Med mellemrum.
DNA      Det genetiske materiale er en lang deoxynucleinsyre streng. 
        Som bestandele indgår baserne A,G,C,T, deoxyribose samt 
        fosfat. Basernes indbyrdes rækkefølge (sekvens) er forskellig 
        mellem arterne. Et gen kan f.eks være opbygget af 30.000 baser.
Dolomite    Magnesiumholdig kalksten.
Double     Referere til en fyldt blomst (Hose in hose).
Dominante   Slår igennem i enkelt dosis. Mindst een af forældrene vil også
        have genet.
Dye      Farvestof.
Dwarf     Plante der er lavere end 1 m. efter 10 års vækst.
Eciliate    Uden minutiøse hår.
Eglandular   Uden kirtler.
Elepidote   Uden skæl. Rhododendron arter der ikke har skæl-hår.
Eliptic    Om bladform, kanterne beskriver en elliptisk bue.
Emarginate   Med indhak for enden. Udrandet.
Embryologic  Kimens udvikling til plante.
Entire     Hel, komplet. Jævn kant uden takker.
Epapillate   Uden papiller. Uden små kirtler.
Epicotyl    Stænglen på frøplanten over kimbladet.
Epidermis   Overhud/yderbark.
Epiphyte    En plante der gror på anden plante uden at være snylter.
Erose     Om calyx. Afbidt.
Evanescent   Flygtig. Kortvarig.
Exserted    Fremskudt. Støvdragerne rager ud over kronbladende 
F1       Første afkoms generation. Ud fra en krydsning
        mellem to rene linier.
F2       Andet afkoms generation ud fra krydsningen F1 x F1.
Falcate    Seglformet.
Fasciculate  Knippeformet. Form som et kornneg. Uden "Stamme".
Fastigiate   At have opretstående grene.     
Fawn      Lysebrun.
F.C.C.     Klon der har fået Første klasses Certificat og
        derfor speciel god.
Feltet     Kraftigt indument, som filt.
Fertile    Bærer frø der kan udvikle sig til planter.
Filament    Støvtråd.
Filiform    Trådagtig.
Fimbricate   Frynset.
Flagellate   Piskeformet/med udløbere.
Flavonoid   Naturligt forekommende farvekomponent.(flavoner)
Flexouse    Bugtet.
Floccose    Fnugget. Optræder dusket (som blødt uld).
Floriferous  Kraftig blomstring.
Folioliferous Bladbærende.
Forms     Variation indenfor arten.
Fragrant    Duftende, vellugtende.
Fulvous    Gulbrun.
Funnel     Tragt.
Fusiform    Tenformet. 
Gamete     Pollen- eller ægcelle.
Gene      Et sted på et kromosom (arvemasse), der er giver
        et bidrag til en bestemt egenskab/ karaktertræk. 
Genotype    Beskriver generne på eet locus eller flere loci.
        F.eks R1R1 eller R1R1,h2h2.
Genus     Slægt. En gruppe individer med fundamentale fælles træk.
Glabrescent  Bliver uden hår. Bliver hårløs.
Glabrous    Glat. Hårløs.
Gland     Kirtel.
Glandular   Med kirtler.
Glaucescent  Bliver blågrøn.
Glaucous    Blågrå/søgrøn/blågrøn, "Dækket af blågrå voks".
        Med voksagtig hinde.
Globose    Kugleformet.
Glond     En udvækst der ofte udskiller et klæbrigt sekret.
Graft     Podning. 
Grex      Referere til frøplanter fra et specifikt kryds.
Grooved    Nedsunket. 
Gynoecium   Blomstens hunlige del: støvfang, griffel og frugtknude.
Habit     Refererer til plantens forgreningsgrad. Vækstform.
Habitat    Naturlig voksested.
Haploid    Et sæt kromosomer. Normalt 13 forskellige kromosomer hos 
        Rhododendron (n=13). Findes i pollen og ubefrugtede ‘g.
Herb      Urt, krydderplante.
Heterozygote  Plante der har forskellige gener på et locus.
Hirsute    Dækket med små fine stive oprette hår.
Hispid     Med stive eller børstehår.
Homologe    Ensartet (kan bruges om gener eller kromosomer).  
Homozygote   Plante(r) der har homologe (ens) gener på et locus. Ved 
        selvbestøvning er spredningen i et afkom med hensyn til en
        betragtet egenskab ringe.
Hormone    Hormon. Vækstregulerende stof/molekyle. 
Hose-in-Hose  Dobbelt blomst (et sæt indeni det første).
Hybrid     Plante der er opstået ved krydsning af to rene
        linier d.v.s. har allele (forskellige) gener på flere loci.
Hybrid swarm  En samling hybrider (F1,F2..) voksende i naturen.
        Der er ofte stor spredning på planternes udseende.
Hypercrateriform Bægerformet med spredte flige. 
Hypocotyl   Kimstænglen under kimbladet.
Imbricate   Overlappe hinanden.
Imperfect   Om blomster der mangler enten griffel eller støvdragere.
Impressed   Om bladets vener. Ligger "sunket" under pladen.
Indemic    Naturlig forekomst i et bestemt geografisk område.
Indument    Hårlaget på bladenes underside eller overside.
Inflorescence Blomsterstand.
Innumérable  Talløs.
Intermediate  To dominante gener der er lige stærke. Deres
        fælles blanding ses som en mellemting.
Internodium  Det sidste års vækst af stænglen. 
Juvenile    Ungt. Ungdommelig. 
Lacerate scale Laset/flosset eller hullet skæl med uregelmæssig spalte.
Lamina     Bladplade.
Lanate     Uldhåret.
Lanceolate   Langt smalt blad. Lanse/Æglancetformet.
Lateral    På siden.
Lax      Løs. En blomsterstand der er åben og med få blomster.
Lepidote    Med skæl. Rhododendronplanter der bærer skælformede hår.
Lobe      Flig, lab (ofte ref. til bæger- eller krone-).
Linear     Om blade der er mindst 10 gange længere end brede.
Linked genes  Gener der sidder på samme kromosompar, enten cis eller trans.
Locular    Har fordybninger (om frøkapslen).
Locus     Stedet på kromosomerne, der styrer een bestemt egenskab. 
        Et locus omfatter i alt eet gen fra faderen (pollen) + eet
        gen fra moderen (æg). 
Loci      Flertalsformen af locus.
Long-rayed   Stjernehår, hvor hårarmene er mere end 4 x længere
        end brede.  
Margin     Bladranden.
Mature     Moden. Sen fase såsom blomstring og frugtdannelse.
Meiosis    Celledeling der resulterer i dannelse af pollen og æg.
Meristem    Vækstpunktet inden i knoppen.
Mitosis    Den alm. celledeling hvor cellerne er ens før og
        efter en deling. Vegetativ deling. 
Moist     Fugtig.
Monocarpic   Bærer frugt én gang.
Monogene    Hvis en egenskab styres fra eet locus.
Monomorphic  Om bladet. En type bladform.
Monotypic   Kun en art indenfor en genus/slægt.
Mosaic     Mosaik. To/flere celletyper stammende fra et frø.
Morphological Studie af planters opbygning.
Mucro     Hård skarp afbrudt spids.
Mucronate   Afsluttet med hård skarp kant "spids". 
Mutation    Ændring i DNA sekvensen. Giver sig ofte udtryk i
        planten som en skadelig effekt. 
Nectary    Honning. 
Nodal     Den del på stænglen hvor bladet er fæstnet.  
Oblanceolate  Om bladform, lanseformet og bredest mod spidsen.
Obscordate   Om bladform, omvendt hjerteformet. 
Oblique    Med siderne forskellige.
Oblong     Om bladform/kapselform, tildels parallelle kanter
        midt på bladet/kapslen. 
Obovate    Om bladform, omvendt ægformet. Bredest mod spidsen.
Obovoid    Pæreformet. (tre-dimensional).
Obsolete    Om calyx. Sparsomt tilstede.
Obtuse     Stump tilspidset. Rundet, halvcirkelformet.
Orbicular   Cirkulær. Runde blade.
Ovary     Frugtknude.
Ovate     Om bladform, ægformet.
Ovoid     Oval.
Ovule     Æg. 
P       Forældre generationen (parental). Bør være homozygote.
Pannose    Overfladen som en ulden dug.
Papillae    Knoppet.
Papillate   Små bløde kitler på celleoverfladen (pillipenser). 
Pedicle    Blomsterstilk.
Pellicle    Silkehinde.
Perulae    Bladknoppens dækblade.
Persistent   Forbliver tilhæftet efter løvfald.
Petal     Kronblad.
Petaloid    Kronbladlignende.
Petiole    Bladstilk.
pH       Syre/base graden.(H+ konc.) Stærk sur (1-2) sur
        (3-5) neutral (6-8), basisk (9-12), kraftig ludagtig (13-14).
        Rhododendron gror bedst mellem pH 5-6.
Phenotype   Egenskabens type f.eks. rød blomsterfarve.
Pilose     Med bløde hår.
Pistil     Griffel, støvvej. Stykket mellem støvfang og frugtknude.
Plastered   Hårlag/indument der er sammenvokset og skinnende blankt. 
Pointed    Opad pegende.
Pollen     Pollen. Hanlige gameter (støv). Fra støvbægerne.
Polyploid   Mere end 3 sæt kromosomer.
Polygen    Hvis en egenskab styres fra mere end eet locus.
Pouche     Kirtel i blomsten (indeholder honning).
Precocious   Blomstring begynder inden bladvæksten bryder.
Prolific    Frugtbar.    
Prostrate   Krybende.
Pruinose    Overfladen er voksagtig pudret.
Pseudowhorl  Bladene er placeret som lignende en krans. 
Puberulous   Sparsom behåring med korte bløde hår.
Puberscent   Besat med korte bløde hår.
Punctate    Med prikker.
Punctulate   Med spredte prikker.
Pungent    Afsluttet i en hårdt skarpt punkt.
Pustule    Kirtler lidt større end papilla. 
Rachis     Blomsterklasens stilk. Blomsterstilkene udgår herfra.
Rhachis    Rachis. " "
Racemose    Stilkede blomster på en uforgrenet hovedstængel.
Radiate hair  Hår, hvor hårarmene udgår fra en meget lille stilk. 
        Armene op til 3 gange længere end brede.
Ramiform    Forgrenet hår, hvor hårarme også udgår opad stammen.
Recessive   Vigende (undertrykt) egenskab. Vigende egenskaber
        skal være tilstede i dobbelt dosis for at slå igennem. 
        Recessive gener skrives med småt.
Recurved    Bøjet bagover.
Reflexed    Med skarpt buk opad eller nedad. (=Refleced)
Reticulate   Som et knyttet net.
Retrose    Rettet direkte ned eller bagud.
Revolute    Rullet bagover.
Ribbon     Bælte.
Rosulate    Rosette.
Rotate     Om blomst, hvis kronblade er slået helt ud, så der
        dannes en næsten flad skive.
Rounded    Afrundet, om bladgrund, bladspids, mm.
Rufescent   Bliver rødlig.
Rugose     Rynket eller ru.
Rugulose    Lidt rynket. 
Saccate    Pungformet.
Salverform   En blomst med lang, smalt rør med en kortere afslutning.
Saucer     Underkop. "Flad" (om blomsterform).
Scabrid    Ru at røre ved.
Scale     Skæl, form som en rund skive på en kort stilk.
Scar      Mærket efter hvor stilken har siddet.
Scattered   Spredt.
Scion     Podegren.
Self sterile  Selvsteril. Ufrugtbar med sit eget pollen.
Semi      Halv, delvis.
Sericious   Dækket med små hår som giver et sølvagtigt udseende.
Serpentine   Magnesium-silikat.
Serrulate   Savtandet (tænderne meget små). Serrate (større tænder).
Sessile   Uden stilk, siddende.
Seta      En børste.
Setose     Med stive hår, børster.
Setulose    Med stive små hår. Mindre end "setose". 
Shrub     Busk. Mange grene fra grunden.    
Sibling    Søsterplante (planter fra samme frøhold).
Sickle scaped Seglformet.
Sinuate    Med stærkt bølget kant.
Sinus     Fordybning mellem flige eller tænder.
Solitary    Stående alene.
Spathulate   Om bladform, Spatel/padleformet. Bred rund spids.
        og gradvis formindsket mod stilken. (= Spatulate).
Species    En naturlig gruppe af mere eller mindre ensartede
        planter som kan avle lignende afkom. Arter.
Splitting   Revnet/opdelt i felter.
Sport     Afvigende skud/blomst, som skyldes en mutation
        (ofte i en knop). 
Stamen     Støvdrager.
Stellate    Stjerneformet hår. Stilken/stammen bred med smalle
        hårarme.
Stigma     Støvfang, ar.
Stipitate   Med stilk.
Stoloniferous Flerstammet selv fra jordoverfladen. Udsende
        rodskud.
Strata     Lag. Indument kan bestå af to lag hår.
Strigilose   Som strigose, men håret er mindre.
Strigose    Stift fladtliggende hår (ikke hos elepidoter).
Style     Griflen.
Subsetaceous  Mere eller mindre børsteformet.
Subagglutinate Noget sammenhængende.
Suckering   Producere skud fra jordoverfladen. Om podede
        planter.
Subspecies   Underarter.
Suède-like   Ruskindsagtig (indument type). 
Tapered   Gradvis aftagende bredde..
Taxa      Klassificeringsenhed.
Taxonomi    Klassificering.
Terminal    For enden, af f.eks skudet, bladet.
Testa     Frøskal.
Tetra grain  De fire pollenceller opstået ved meiosen.
Tetraploid   Fire sæt kromosomer (4n) (kromosomfordobling).
Tomentum    Referere til hårlag (undtagen på bladundersiden,
        hvor man taler om indument).
Tomentose   Tæt behåring, hårene bløde og sammenfiltrede.
Trans position To gener der sidder på hver sit kromosom, men
        samme kromosompar.
Triploid    Tre sæt kromosomer (3n). Findes i frøhviden, men
        ikke i den voksne plante.
Truncate    Tværs over (klippe, afbryde). Afskåret.
Truss     Blomsterstand.
Tube      Nederste del af kronen, Kronrøret.
Tubular    Rørformet (blomst). 
Umbellate   Blomsterstand, hvis blomsterstilke udgår fra den
        yderste ende af klasestilken.
Undulate    Med bølget kant. Mindre bølget end "sinulate".
Unistrate   Med et lag (hår). 
Variant    Mindre genetisk afvigelse (f.eks krybende vækst).
Variegation  Bladfarven med hvide/gule/røde striber.
Vegetative   Formering der ikke er frøformering.
Velutinous   Dækket af fine hår og ligner fløjl.
Ventricose   Om blomsterform. Usymmetrisk tragt.
Vesicular   Blære (stor kirtel).
Vestige    Spor efter et organ (blad der er faldet af).
Villous    Med lange, lige og bløde hår.
Viscid     Klæbrig, klistret masse fra kirtler. 
Water sprouts Vandskud. Lange saftholdige skud.
Whorled    Kransstillet.
Woolly     Har lang, blødt og mere eller mindre sammenfiltrede hår.
Wrinkled    Rillet.
Winged     Om frø/stilk. Frøet med "vinger". Stilken med tynd
        bladbræmme (R.watsonii). 
Zygomorphic  Om blomster, der er symmetrisk omkring en lodret
        midterakse.


Ordlisten er samlet og redigeret af Hans Eiberg. Bidrag til de morfologiske 
egenskaber er oprindeligt kommet fra P.A. Cox, K. Cox, H.H. Davidian, F.C. 
Gall. De genetiske gloser fra Hans Eiberg.
Denne ordliste med danske oversættelser er bygget på tidligere glosarier
skrevet af Hans Eiberg, Bjarne Leth Nielsen, Bo Holst, Klaus Hansen, Palle
Kristensen samt de ovennævnte forfattere.

Nyt se  Floranordica Eng. to Eng.