Danish Logo

indeks Home .indeks. Menu indeks. A-Z arter
Medaljer fra ARS til den Danske afdeling

Priser til Rhododendronforeningen og dets medlemmer


Guldmedalje2018 Guldmedalje: Hans Eiberg
Du er grundlæggeren af Den danske Rhododendronforeningens hjemmeside, et websted, der tjener som reference og bliver besøgt
af rhododendron entusiaster rundt om i verden. Du har været en aktiv medlem i det amerikanske afdeling af
Rhododendron Society i mange år. Du har også rejst til Kina på jagt-ture og med dit kendskab
har du været i stand til hurtigt at hjælpe med at identificere og sætte det rigtige artenavn på planter af interesse.
Dit faglige arbejde som videnskabsmand har været at analyse DNA-prøver for at finde humane genetiske forskelle. Din
har taget din  viden om DNA og anvendt den i rhododendron verden for at identificere relationer mellem arter og
underarter. Dit ansættelsesarbejde har givet dig mulighed for at dele din viden som en inviteret taler i
konferencer i Danmark og udlandet.
For dine fremragende præstationer og arbejder, der gavner alle medlemmer af Rhododendron Society, er
American Rhododendron Society stolt af at tildele guldmedaljen til Hans Rudolf Lytchoff Eiberg

2009 GoldMedalje: Jens Christian Birck
Dit hensynsfulde udvalg af hybrider og arter har hævet standarder til høje niveauer. Din rhododendronfotografi
er uden sidestykke og tilgængelig for alle. Dine ivrige, kritiske, pålidelige observationer af slægten Rhododendron
spørgsmål traditionelle visdom. Disse indsigter du præsenterer tydeligt og ubestrideligt. Du fortsætter stille og uselvisk
denne forfølgelse af viden forventer intet til gengæld. Du har hjulpet med at samle en verdensklasse samling af vildt indsamlet
hårdføre arter og har fremmet deres brug i offentlige og private haver for at verden kan nyde. Den danske og sydlige
Svenske Rhododendron selskaber skylder deres tak til dig.

2000 Outstanding Achievment Award til Rhododedronforeningen (rhodonyt 2000 (3) side 32). 
For 200 nye medlemmer i 2000.

2022 Sølvmedalje Henning Christensen Du har været medlem af Dansk Rhododendron Selskab og Dansk ARS Society i mange år. Du har fungeret som kasserer for Dansk ARS Chapter og Rhododendronforeningen. Som kasserer har du holdt godt øje med medlemslisten og afrapporteret om medlemsbevægelse til ARS. Du har desuden siddet i Dansk Rhododendron Selskabs bestyrelse i mere end 20 år. Fra din lille rhododendronplanteskole har du opmuntret mange tilflyttere til Dansk ARS Chapter og Rhododendronforeningen. Du har også lært andre, hvordan man dyrker og formerer rhododendron. Til ære for dit store arbejde som hjørnesten og kasserer for Rhododendronforeningen og Dansk ARS Chapter. Den Amerikanske Rhododendron Selskab er glad for at kunne uddele sølvmedaljen til Henning Christensen. 1996 Sølvmedalje: Gert Forum Petersen Du har i over et årti bidraget til den danske frø udveksling. Samtidig arbejdede du sammen med frøformanden for den amerikanske rhododendronforening for at eliminere udsendelsen af åbent pollinerede frø. Din artsfrø er meget eftertragtede af frøavlere. Dine foredrag om udbredelse er mest nyttige for alle. Du var en drivkraft bag den danske Sikkim-ekspedition fra 1994. Som en metode til at opdage arter, der faktisk er hybrider, din forskning (Hans Eiberg) om pollen spiringsevne, samt DNA analyse, har afklaret meget. For alle dine generøse og gavnlige anstrengelser er den Amerikanske Rhododendronforening glad for at overrække en sølvmedaljen til Gert Forum Petersen.
2021, 25 marts. Bronze medalje: Henrik Schmidt Du er et mangeårigt medlem af Rhododendronforeningen. Du er kendt for din hovedinteresse i vilde amerikanske Azalea og for krydsningen mellem de forskellige Amerikanske Azalea arter. Du har altid været en stor rhododendrondyrker, med inspiration til andre medlemmer ved meget gerne hjulpet andre medlemmer af Rhododendronforeningen med viden om, hvordan man dyrker rhododendron og azalea både fra frø og fra stiklinger og ved speciel formering. Du har også været en rhododendron hybridizør og har fået en certificeret rhododendron hybrid opkaldt efter dig, ved navn "Dr. Henricius”, vel vidende at du har andre forskellige hybrider du har opkaldt efter dine børn og børnebørn. I en alder af 85 har du bidraget til det danske rhododendronblad "RhodoNyt" ved at skrive mere end 30 artikler inden for de seneste 6 år. For din enestående præstation og fascinerende arbejde med vilde Amerikanske Azalea og bidrag til Rhodonyt som gavner alle af Rhododendronforeningens medlemmer Danmark og i Skandinavien. The American rhododendron Society stolte over at tildele Bronzemedaljen til Henrik Schmidt
2018 Gold Medal Award: Hans Eiberg You are the founder of the Danish Rhododendron Society's homepage, a site that serves as a reference and is visited by rhododendron enthusiasts around the world. You have been an active member of the Danish Chapter of the American Rhododendron Society for many years. You have also travelled to China on plant hunting trips and with your knowlegde have been able to quickly help identify and put the proper species name on plants of interest. Your professional work as a scientist has included analysis of DNA samples to find human genetics differences. Your have taken your DNA knowledge and applied it to the rhododendron world to identify relations between species and subspecies. Your facinating work has given you opportunities to share your knowledge as an invited speaker in conferences held in Denmark and abroad. For your outstanding accomplishments and facinating work that benefits all Rhododendron Society members, the American Rhododendron Society is proud to award the gold Medal to Hans Rudolf Lytchoff Eiberg 2009 Gold Medal Award: Jens Christian Birck Your ruthless selection of hybrids and species has raised standards to lofty levels. Your rhododendron photography is unparalleled and available to one and all. Your keen, critical, hands-on observations of the genus Rhododendron question conventional wisdom. These insights you present clearly and irrefutably. You quietly and selflessly continue this pursuit of knowledge expecting nothing in return. You helped amass a world-class collection of wild collected hardy species and have promoted their use in public and private gardens for the world to enjoy. The Danish and South Swedish Rhododendron Chapters owe their formation to you. 2000 Outstanding Achievment Award til Rhododedronforeningen (rhodonyt 2000 (3) side 32). For 200 new members in 2000. 2022 Sølvmedalje Henning Christensen You have been a member of the Danish Rhododendron Society and the Danish ARS Chapter for many years. You have served as treasurer for the Society and the Chapter. As the Treasurer, you have kept a keen eye on the member list and reported about member movement to the ARS. You have also served on the Danish Rhododendron Society Board for more than 20 years. From your small rhododendron nursery you have encouraged many newcomers to the Danish Rhododendron Society and to the Danish ARS Chapter. You have also taught others how to breed and propagate rhododendrons. In honour of your great work as the cornerstone and treasurer to the Danish Rhododendron Society and the Danish ARS Chapter, the American Rhododendron Society is pleased to award the Silver Medal to Henning Christensen. 1996 Silver Medal Award: Gert Forum Petersen You have for over a decade managed and contributed to the Danish Chapter seed exchange. At the same time you worked with the American Rhododendron Society seed chairman to eliminate the distribution of open pollinated seed. Your species seeds are highly sought after by seed growers. Your lectures on propagation are most helpful to all. You were a driving force behind the 1994 Danish Sikkim expedition. As a method of detecting species that are actually hybrids, your research on pollen viability, as well as DNA analysis, has much promise. For all your generous and gifted efforts the American Rhododendron Society is pleased to present the Silver Medal to Gert Forum Petersen. 2021, 25 marts. Bronze medalje: Henrik Schmidt You are a long-standing member of the Danish Rhododendron Society. You are well known for your main interest in the Native American Wild Azalea and for the crossing between the different Native American Azalea. You have always been a great rhododendron breeder, with inspiration for other members by very gladly helped other members of the rhododendron society with knowledge on how to grow rhododendron and Azaleas both from seed and from cutting and by special propagation.You have also been a rhododendron hybridizer and have got a certified rhododendron Hybridge named after you, by name “Dr. Henricius”, well knowing that you have other different Hybridge you have named after your kids and grandkids. In an age of 85 you have contributed to the Danish Rhododendron society magazine “RhodoNyt” by writing more than 30 articles in the past 6 years. For your outstanding accomplishment and fascinating work with Native American Azalea and contribution to the Rhodonyt which benefit all the Danish Rhododendron Society members and abroad in Scandinavian. The American Rhododendron Society is proud to award the Bronze Medal to Henrik Schmidt.